Националната Био асоциация (НБА) отново изрази своето недоволство. Този път причината е проектонаредбата за допълнение и изменение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година. 
 
 
Документът подлежеше на обществено обсъждане, което приключи вчера, 17 февруари. Асоциацията изпрати своето становище до земеделския министър Румен Порожанов, както и до дирекция „Развитие на селските райони“ в ресорното ведомство. 
 
Според НБА направените промени не са изчерпателни и не могат до доведат до желаните положителни резултати по приоритет 4 ,,Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското стопанство” от Общата селскостопанска политика (ОСП). 
 
„Предлаганите промени имат за цел да се реши проблема с бюджетния дефицит по трите агроекологични мерки и той да се редуцира за сметка на биопроизводителите, както се случваше през последните две години“, смятат производителите, които категорично заявиха, че са против проектонаредбата в сегашния й вид.
 
Вижте пълното становище на НБА
 
Според асоциацията трябва да се предостави възможност за устойчивост на всеки земеделски стопанин, изразяваща се основно в това след приключване на поетия 5-годишен ангажимент, агроекологичните мерки да продължат да бъдат прилагани.
 
„Налице е съществена деформация в разпоредбите и политиката на МЗХГ, а именно, че компенсаторните плащания трябва да обхванат само 5-годишния ангажимент на стопанина, а след това бенефициентът е свободен да прави каквото иска. По този начин МЗХГ не съумя да проведе никаква държавна политика в областта на биоземеделието, а просто прахоса един ресурс, който отиде за създаване на биологични стопанства, които впоследствие опропасти, като не им даде възможност за плавен преход от мярка 214 – „Агроекологични плащания“ към мярка 11 „Биологично земеделие“, смятат от НБА.
 
Асоциацията е категорична, че съществуват редица разминавания между ортофото-картите, които ДФЗ прави на всеки 3 години и ортофото-картите, през годината на поемане на ангажимента. 
 
„Получават се географски изкривявания, които водят до „загуба“ на площи само по картинка, което пък води до санкциониране на земеделските стопани, без значение че реално площите са съществуващи и ги има на терен. Визираните разпоредби „атакуват“ изключително малки и средни земеделски стопанства, тъй като те не очертават големи площи и нямат възможност да лавират, когато очертават площите си“, пише в становището на асоциацията. 
 
НБА предлага още по всички направления на агроекологичните мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ да се наложи таван на подпомаганите площи от 50 ха/500 дка, „защото именно липсата на този таван източва бюджета на ПРСР от 2007 г. до момента. За съжаление от МЗХГ не предприемат нищо по този въпрос“, гласи становището на асоциацията.