Днес в Държавен вестник бяха обнародвани промени в Наредба 11 за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. С Наредбата се въвеждат няколко основни промени по отношение на направлението за сеитбооборот по мярката. Какви конкретно са те и какво ги налага, Фермер.БГ разговаря с Лидия Чакръкчиева, главен експерт в Дирекция Развитие на селските райони в министерството на земеделието и храните: 


Г-жо Чакръкчиева, какво конкретно е променено в Наредба 11 и кои са важните моменти за земеделските стопани?
Три са основно промените. Първо – до момента имаше изискване фермерите да поддържат растителна покривка през зимата на най-малко 50% от цялата земеделска площ в сеитбообръщение.  А всъщност сега това вече ще се изисква за цялата земеделска площ, която е включена в плана за сеитбооборот. Растителната покривка през зимата може да включва есенници, може да включва трева и т.н., но не може да е само и единственно есенници. Другата промяна е свързана с прецизиране на начините на вземане на почвени проби. Има и промяна в размера на компенсаторното плащане, което е съобразено с промените в ОСП и с избягване на двойното финансиране с директните плащания.
[news]
Предвид, че процентът става от 50% на 100%, смятате ли, че е възможно това изменение да се спази, предвид че Наредбата влиза в сила от днес, а сеитбата на есенници вече е започнала, дори и приключила на някои места?

Така е, права сте! Но тези промени бяха предложени на Комитета по наблюдение на ПРСР още през месец август и тогава всички заинтересовани страни са дали становищата си. В този смисъл не може да се каже, че браншът не е бил запознат с предложението за промени. Водени са множество срещи с всички браншови организации и те са били наясно с настъпването на промените.

Промяната, която се получават в плащането на хектар е занижена, нали така? Каква е причината?
Точно така – ставката се понижава. За да се калкулира една ставка, в нея има заложени различен тип дейности, които се калкулират и де факто на базата на тази калкулация се компенсират пропуснати ползи заради това, че извършваш дадени действия. Понеже голяма част от дейностите, които до момента сме финансирали по направлението, в момента се поемат като финансиране от Първи стълб – директните плащания (за междинни култури, ЕНП и т.н). Всичко това е извадено като калкулация от досегашната ставка и по този начин са постигнати двете нови цифри. Както се вижда от Наредбата, ставката е разделена на две – за площи, които не използват междинни култури (бел. авт. - 90,88 евро/ха ) и за площи, при които се използват междинни култури (бел. авт. - 20,45 евро/ха). Там, където не се използват междинни култури, намалението е по-малко, а там където се използват – е по-голямо. Основната цел е била да се избегне двойното финансиране за едни и същи дейности. Изчисленията са направени от независими външни експерти.

Колко са кандидатите по направлението, които са засегнати от промяната?
Кандидатите по направлението са около 1200. Всеки един от тях може да вземе решение дали да продължи прилагането на направлението или не.

В случай, че не продължи прилагането на сеитбооборота, какво се случва?
Трябва да подаде заявление за доброволен отказ, въз основа на което декларира пред Държавен фонд Земеделие, че се отказва да прилага измененията на направлението и повече няма да получава финансиране.

А трябва ли да връща някакви средства от получените до момента?
Не, земеделците няма да търпят финансови загуби, ако се откажат от направлението. 

Новите изисквания за вземане на почвените проби свързани ли са с допълнителен разход от страна на земеделските производители?
Преди изискването беше почвена проба да се вземе от блока на земеделското стопанство, а сега пробата трябва да се вземе от всеки 5 ха от блока на земеделското стопанство – т.е. ще се наложи да се вземат повече проби. И да – това до някъде би утежнило стопаните.


София БЕЛЧЕВА

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!