Да се допусне прием по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), пише в становището на Националната Био Асоциация (НБА), относно Проекта на Заповед за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за Кампания 2019 г.
 
Общественото обсъждане на документа е до днес, 28 февруари. Асоциацията разкритикува части от документа и изпрати своето становище до земеделския министър Румен Порожанов.
 
Според биопроизводителите трябва да се въведе ограничение, като на финансово подпомагане да подлежат първите 50 ха от подаденото заявление.
 
Един от техните мотиви е, че не се създават условия да се спре тенденцията земеделските стопани да прекратяват поддържането на агроекологичните си дейности. 
 
Освен това те са мнение, че не се изпълняват препоръките на Одитния доклад на Сметната палата, а именно да се даде възможност на стопанствата с преминал период на преход и изпълнили целите на програма САПАРД и мярка 214 „Агроекологични плащания“ да продължат да изпълняват поетите си ангажименти.
 
Пропада цялото изплатено финансиране спрямо земеделците, които не могат да продължат агроекологичните си ангажименти и са принудени отново да преминат към конвенционално производство, смятат от Асоциацията.
 
Не се изпълняват целите на приоритет 4 ,,Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското стопанство” от Общата селскостопанска политика, допълват биопроизводителите. 
 
Те критикуват така представения проект и призовават той да не се одобрява, тъй като липсва конкретна информация. Тяхното предложение е той да бъде коригиран и да бъде допълнен с цифров материал за състоянието на мерките.