Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020  предвижда специална мярка „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите“, информират от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). „Основната цел на предложената в новата ПРСР мярка е да допринесе за опазването на биологичното разнообразие в България чрез опазването на видовете и местообитанията в естествената им среда, както и да подобри опазването на водите в качествено и количествено отношение за осигуряване устойчивото използване на водите“, заявиха експерти от МЗХ.

 

Обхватът на тази мярка ще включва всички земеделски земи и горски територии, попадащи в обхвата на защитените територии по Натура 2000, както и всички земеделски земи, попадащи в обхвата на речен басейн с план за управление. По презумпция бенефициенти по мярката са земеделски и горски стопани, физически или юридически лица, стопанисващи земи в Натура 2000 или такива в обхвата на речен басейн с план за управление.

 

От МЗХ уточниха, че в първия вариант на ПРСР 2014-2020 г. са заложени конкретни финансови условия по мярката. Подпомагането ще бъде в рамките на максимум 500 евро/ха на година през първите 5 години; максимум 200 евро/ха на година и минимум 50 евро/ха на година. Условие за земеделските стопани е да са регистрирани в ИСАК, както и да спазват на територията на цялото стопанство изискванията на Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!