Субсидиите за обвързано подпомагане за производителите на оранжерийни зеленчуци са редуцирани "задкулисно" от Министерството на земеделието и храните. Това каза пред Фермер.БГ секретарят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАБОП) Георги Камбуров.
 
Изпратената за нотифициране в ЕК към 01 август ставката по схемата "Оранжерийно зеленчукопроизводсто" е трикратно намалена, спрямо обявената ставка в Комисията по земеделие в средата на месец декември – а именно от 1459 лв./дка на 545 лв./дка., обясни Камбуров. Ето защо на 19 декември от Асоциацията на оранжерийните производители са изпратили писмо до председателя на ПК Земеделие Румен Христов и до земеделския министър Десислава Танева, с което настояват да се запазят първоначално заложените ставки за подпомагане на сектора. До момента отговор от институциите не е получен
 
[news]
Тъй като обвързаното с производството подпомагане един вид ще замени от 2015г. до 2020г. специфичното подпомагане за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци (със сертификатите, които се издаваха до тази година) само от Заповедите на Министъра на ЗХ , които са за 177 лв./тон (или 5310 лв./дка при ср.добив 30т./дка) за 2012г. и 84,1 лв./тон  (или 2523 лв./дка) става кристално ясно, че става дума за драстично намаление (на 545лв./дка за 2015г.), а не за "скок" в подкрепата на сектора оранжерийно зеленчукопроизводство, посочшат от БАБОП.
 
Производителите на оранжерийни зеленчуци са готови да излязат на протести в края на седмицата заради неизпълнение на поетите към тях ангажименти.
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:
 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

 

Изх. № 03-86 / 19.12.2014 г.

 

ДО

 

Г-Н РУМЕН ХРИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КЪМ 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ: ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

НА

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОРАНЖЕРИЙНА ПРОДУКЦИЯ

 

 

ОТНОСНО: Проведено изслушване в Парламентарна комисия по земеделието и храните

(17.12.2014г.) на информация от Министерството на земеделието и храните, относно „Схема за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове, зеленчуци и картофи в България“, както и на представители на браншовите асоциации от Сектор „Плодове и зеленчуци” във връзка с предстоящото обвързано с производството подпомагане по линията на директните плащания

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

 

Във връзка с проведеното изслушване на 17.12.2014г. в Парламентарна комисия по земеделието и храните на информация от Министерството на земеделието и храните относно „Схема за обвързано с производството подпомагане на производителите на плодове, зеленчуци и картофи в България”, на представители на браншовите асоциации от Сектор „Плодове и зеленчуци” във връзка с предстоящото обвързано с производството подпомагане по линията на директните плащания, както и по повод направените изказвания по време на заседанието, се обръщаме отново с молба към Вас и членовете на комисията при вземането на решения да бъде обърнато внимание на следните особено важни за нас моменти:
 

 1. Повдигнатият от нас дебат бе за преразглеждане на разпределението на бюджета

за обвързаното с производството подпомагане между сектор „Животновъдство” и сектор „Плодове и зеленчуци”, с разписана за нотифициране подкрепа в съотношение 62%:38%, за което няма да променим становището си.


На заседанието ние, представителите на БАПОП ( Красимир Кичуков - Председател на УС и Велин Георгиев - Председател на КС) посочихме, че това разпределение е крайно несправедливо, недостатъчно обосновано с обективни доводи и определено смятаме, че е насочено към унищожаване на сектор „Плодове и зеленчуци” в България.
 

 1. Смятаме, че по време на заседанието изказванията бяха изместени в посока преразпределение на средствата в подсекторите на сектор „Плодове и зеленчуци”, който въпрос (държим да отбележим) отдавна е решен и договорен между участниците в сектора (имаме подписано предложение, което сме изпратили на Министъра на земеделието и храните с вх. № 15-258/28.07.2014г.).


Искаме да подчертаем, че прочитайки забележките на Европейската комисия към ПРСР никъде не е направен коментар за високия размер, разпределен за развитието на оранжерийното производство по отношение на обвързаното с производството подпомагане, както докладва Зам.министър В.Грудев. По този начин бяха подведени и манипулирани присъстващите на изслушването. Неистина беше и неговото твърдение, че е поставен таван за съотношение 5:1 на помощта към производството, т.е: оранжерийно : полско зеленчукопроизводство.
 

На работната среща в Министерството на земеделието и храните легитимните представители на НПО от сектор „Плодове и зеленчуци” постигнахме съгласие -споразумение и подписахме горепосоченото предложение към Министъра на земеделието и храните за разпределяне на средствата от обвързано с производството подпомагане между „оранжерийно производство”, „овощарство” и „зеленчукопроизводство, в т.ч. картофи”, както следва:
 

 1. Подсектор „Оранжерийно производство” - 20% /7 907 209 € за 2015г./

 2. Подсектор „Овощарство” - 44% /17 395 859 € за 2015г./

 3. Подсектор „Зеленчукопроизводство” - 34% /14 232 976 € за 2015г./
   

Това споразумение бе подписано след обсъждане и приемане от страна на представителите от всички групи на сектора на основните аргументи в полза на отделяне на оранжерийното производство в отделна схема, както и на аргументите за определения размер - 20% от помощта, поради следните особености :

 

 • Разходите за оранжерийно производство (в т.ч. инвестиционни разходи чрез годишните отчисления на амортизациите), надвишават десетки пъти разходите за полско производство (приблизително над 30 пъти, а не 5 пъти, каквото становище бе изразено вчера на срещата в Комисията по земеделието и храните);

 

 • Оранжерийното производство подсигурява целогодишна трудова заетост и изисква последователно обучен персонал за производството, за разлика от полското земеделие. Секторът осигурява заетост на над 15 900 работници и служители. Това обуславя значително по-високите разходи за заплати и осигуровки в сектор „Оранжерийно производство”;
   

 • Оранжерийното производство подсигурява над 25% от производството на сектор „Плодове и зеленчуци” в страната (данните са от отдел „Агростатистика“ на МЗХ, видни от www.mzh.government.bg);
   

 • Високите производствени разходи в сектора са свързани главно с високите разходи за отопление, които формират близо 70% от себестойността на продукцията. Тези разходи отново са непознати за полското производство и няма равнопоставеност при определяне себестойността за единица продукция .

 

 1. На заседанието на Комисията, която председателствате, с учудване разбрахме, че намерението на МЗХ е да намали от 7,9 млн. € на 2,5 млн. € обвързаната подкрепа за оранжерийните производители на зеленчуци, за да се спази някакво съотношение 5:1 спрямо полските зеленчукопроизводители. Държим да подчертаем, че такова условие никъде НЕ Е записано в нормативната база и не ни е предоставян такъв документ за разглеждане и обсъждане.


Поради постоянните контакти, които имаме с колегите от съседните балкански страни (членове на Европейския съюз) Ви информираме, че аналогичната помощ подсигурена в Румъния е 660 евро/дка - за стоманено-стъклени (отопляеми) оранжерии и 330 евро/дка - за полиетиленови оранжерии. Очевидна е разликата и отново предлагаме този въпрос за преразглеждане и доуточнения на всички нива.


Основният повод за такова искано преразглеждане и отстояване на позицията е , че трудностите, които изпитват оранжерийните производители, се изразяват най-вече в поддръжката на оранжериите (която средно годишно достига до 40 000 лв./дка), борбата с болестите и вредителите по растенията.


В заключение искаме да заявим, че всякакво преразпределяне на средствата в Сектор „Плодове и зеленчуци” ще доведе до допълнително задълбочаване на несправедливостта на обвързаното с производството подпомагане, ще противопостави и настрои представителите на отделните членове (браншови организации и асоциации). Все пак основна цел на обвързаното с производството подпомагане е да се създаде стимул за поддържане на настоящите равнища на производство в съответните сектори, а не унищожаване на едни производства са сметка на други. Освен това продължаването на българските традиции и запазването на производството на българските плодове и зеленчуци, е гаранция за комплексното развитие на българското селско стопанство и запазването на неговите хора – тук в България.

 

БАПОП настоява да не се променя начина и размера на подпомагането за сектор „Плодове и зеленчуци“ , изпратен за нотификация към 01.08.2014г., за което сме постигнали разбирателство между организациите от сектора: 20% за оранжерийно зеленчукопроизводство, 44% за овощарство и 34% за полско зеленчукопроизводство от цялата сума 39 536 044 € за 2015г. В противен случай започваме всички законоразрешени протестни действия.

 

Настоящето становище е обсъдено и прието на заседание на УС на БАПОП на 19.12.2014г.

Приложение: Предложение към Министъра на земеделието и храните ( вх. № 15-258/28.07.2014г.) – споразумение на представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БАПОП

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Красимир Кичуков


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!