МЗХ обяви официално обяви критериите за обвързано подпомагане за зеленчуци в кампания Директни плащания 2015-2020. Българскта държава има гласуван отделен бюджет за зеленчуци полско отглеждане (в рамките на 17 861 580 Евро) и зеленчуци оранжерийно отглеждане (в рамките на 2 650 000 Евро).

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци полско отглеждане имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви, и/или със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици.Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран минимален добив от заявената култура.

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха допустими площи със зеленчуци - оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици и/или със зеленчуци - полско производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви.

Подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци се предоставя само за следните видове култури в оранжерии:
- Домати;
- Пипер;
- Краставици;

 

оранжерийни зеленчуци добив

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП, минималният размер на парцела да е 0.1 ха и от площите да е получен поне минимален добив от съответната култура, която е заявена за подпомагане. Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура.

Кандидатите по схемата, които имат площи със сертифицирано биологично производство, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство за съответната култура в размер на 75% от минималните добиви. Когато не е спазен минималния добив за заявените площи по схемата, подпомагането се намалява и се изчислява на база допустима площ, за която той е достигнат. При надвишаване на минималния добив, помощта се изчислява на база допустимата площ със зеленчуци.


Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните площи. Такива документи са:

1. Фактури за изкупена продукция
2. Кантарни бележки
3. Сладови разписки
4. Договори за покупко-продажба
5. Приемо-предавателни протоколи

По силата на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. Реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството са:

1. наименование и номер, съдържащ арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от ДОПК на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанска операция
5. име, фамилия и подпис на съставителя

обвързана подкрепа зеленчуциОсвен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2015 в периода 1 до 31 януари 2016 г. кандидатите следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване, както и документи, които доказват нейната реализация, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане". Представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ЗА ОБВЪРЗАНАТА ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛСКИ И ОРАНЖЕРИЙНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ: 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!