Молби за разкриване на пунктове за изкупуване на череши се приемат от днес в община Кюстендил. Таксата е 15,20 лв. на кв.м на месец. Изкупвателните фирми ще издават на лицата, продаващи череши, документ за изкупеното количество, заверен от Община Кюстендил. Със своя заповед кметът Петър Паунов определя изискванията на общината за провеждането на черешовата кампания. Пунктовете ще бъдат с работно време от 9- 22 часа. Работният ден за бране на череши ще бъде от 8- 20 часа. Собствениците на градини ще отговарят за придвижването на берачите от и до изходния пункт, в началото и края на работни ден.

Според заповедта изкупуването на черешите трябва да става срещу представен от предаващия черешите документ за собственост, договор за наем на имота или служебна бележка, издадена от кмета на населеното място или кметския наместник. В пунктовете за изкупуване на видно място трябва да има копие от разрешителното.

Изкупвателните фирми са задължени да издават на лицата, продаващи череши, документ за изкупеното количество, закупен и заверен от Община Кюстендил, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

При наемане на берачи собствениците на черешови насаждения трябва да осигуряват непрекъснато техен представител сред тях, който да ги придвижва от и до изходния пункт в началото и края на работния ден.

Контрол по организацията и изкупуването на черешите ще осъществяват органите на РУ на МВР - гр.Кюстендил, РД на Гранична полиция гр.Кюстендил, ОП „Охрана", съвместно с Дирекция "Земеделие, гори и стопанските дейности", кметовете и кметските наместници. На нарушителите ще се съставят актове по ЗАНН. При повторно нарушение ще се отнема разрешителното.