Община Кюстендил пуска на търг земя за отдаване под наем за една стопанска година - 2017/2018 година и за отдаване под аренда за срок от 10 години. Търгът е публичен с тайно наддаване, обявен от Общинския поземлен фонд със заповед на кмета на Община Кюстендил.
 
 
Земеделските имоти, които се отдават под наем са 28 на брой, като началната тръжна цена е от 7- 14 лв. на декар. Имотите са в землищата на селата Горна Брестница, Цървеняно, Мазарачево, Долна Гращица, Полетинци, Богослов, Жеравино, Радловци, Ръсово, Драговищица, Берсин, Долно село и с. Преколница.
 
Отдадена под аренда ще бъде земеделска земя за създаване на трайни насаждения в землището на с. Николичевци, с общ размер 2.501 дка и начална тръжна цена 24,00 лв./дка.
 
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година; са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност; не са обявени и не се намират в производство по несъстоятелност; не се намират в ликвидация; нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 
Обстоятелствата по т.5 на предходната алинея се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация. Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15:00 часа на 13 ноември.