До 31 юли е срокът за подаване на договорите за наемане на земя за срок над 1 година в общинските служби „Земеделие“.
 
 
Парламентът реши това със спешна промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), гласувана на второ четене в преходните и заключителните разпоредби в Закона за рибарството и аквакултурите. А днес законът беше публикуван в „Държавен вестник“.
 
След обнародването му изискването за потвърждение на стари договори за наем ще важи само за случаите, когато земята е отдадена под наем не от нейния собственик. Причината е, че именно в такива случаи има опасност от измами.
 
Промяната се наложи заради влезлите в сила нови разпоредни в ЗСПЗЗ на 22 май 2018 г. Съгласно тях фермерите, които обработват земя под наем, с договори над една година, трябваше да ги представят отново в общинските служби „Земеделие“. Това касаеше както вече сключени договори, така и новите. Промяната беше продиктувана от желанието да се спрат изманите със земеделска земя. 
 
Оказа се обаче, че предвиденият срок от един месец е прекалено кратък и е практически неизпълним от фермерите със стари договори.
 
По данни на зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, законовите промени, въведени през май, засягаха 241 хил. договора на 817 хил. собственици, а общият размер на включените имоти се оценяваше на 8 млн. дка или 22 % от площите, заявени за подпомагане по линия на директните плащания. Припомняме, че промените не касаят земите, раздадени от ОПФ и ДПФ.