Обнародвани са реда и условията за прилагане на схемите за директни плащания (ДВ бр. 69 от 2 септември 2016г.). В Наредбата стават ясни документите, които ще се изискват за реализираната продукция, а именно:
 
1. фактури и/или фискални касови бележки, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
 
2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 
Кандидатите, доказващи реализирането на техните продукти чрез фактури или фискални касови бележки, имащи обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните, в частта Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци – Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция .
 
 
Създава се и нов член:  Когато след извършена оторизация на плащания по схемите по чл. 29, 30 и 31 ДФЗ установи недължимо платени и надплатени суми, предприема необходимите действия за събирането им съгласно чл. 27 ЗПЗП.
 
Целият текст на Наредбата може да видите тук: