Стопаните, отглеждащи животни за лични нужди, трябва да намалят стадата си до максимум 9 говеда и до 30 овце и/или кози с приплодите. Тези изисквания залягат в Наредба 44  за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Предложенията бяха обсъдени на проведения Консултативен съвет по животновъдство вчера, 10 юни.

Гласят нов прием по мярка 14. Бюджетът е 20 млн. евро


Освен това се редуцира и броя на свинете, отглеждани за лични нужди – от пет на три свине за угояване, различни от свине-майки и некастрирани нерези.


Въвежда се специално понятие при свиневъдните обекти – „фамилна ферма“, която е животновъден обект с въведени мерки за биосигурност за отглеждане до 15 броя възрастни свине и приплодите им, но не повече от 200 броя свине общо.


Предлагат се и нови изисквания за пасищата за отглеждане на едри и/или дребни преживни животни.
•    разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта и непозволяващо свободното му преминаване от хора и други животни;
•    разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица; 
•    имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
•    имат навес с минимум две съседни стени, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на животните; 
•    разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации; 
•    имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

 

Изключение правят обектите, в които животните не се отглеждат за периода от 15 ноември до 15 март. Тогава няма да се изисква да има на навес.


Изключения са и животновъдните обекти, разположени в Националните паркове, собствениците на животните трябва да осигурят на животните постоянен достъп до вода и храна и да има обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации.


Предложени са допълнителни изисквания още и за животновъдни обекти за птици, свине и люпилни за птици.


За повишаване биосигурност в обектите се предлагат три допълнения
    - В бялата зона на входа на всяка сграда да има филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките в случаите, в които не се сменят и съоръжение за дезинфекция на ръцете;
    - В птицевъдните обекти да има помещение или място на изхода, на което да се извършва почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства, с необходимото оборудване;
    - Допуска се инкубиране и люпене на яйца за разплод в една люпилня само от един и същ разред птици.

 

Ако всички тези изменения бъдат приети, фермерите ще имат 4-месечен срок от влизане в сила на наредбата, за да приведат животновъдните обекти, съгласно новите изисквания.