Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обяви позиция във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за понижаване на тавана на директните плащания в Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г.
 
 
Управителният съвет на НАЗ е анализирал проекта и е взел решение организацията да се противопостави на предложението. Ето как са представени аргументите:
 
"Директните плащания представляват безспорно най-значимият инструмент на ОСП за осигуряване както на селскостопанското производство, така и на икономическата жизнеспособност на земеделието на ЕС. Ефективността на прилагането отразява стабилизиращата роля, която изпълнява директното подпомагане, за осъществяването на земеделска дейност и гарантирането на доставките на здравословни и безопасни храни на достъпни цени.
 
Отчитайки важността на директната подкрепа в структурата на ОСП, НАЗ подчертава разрушителното въздействие, което би оказало върху българското земеделие въвеждането на задължително прилагане на таван на директните плащания. Продължаващата неравнопоставеност и слаба конкурентоспосност на българските земеделски стопанства на ниво ЕС и спрямо трети страни показва силна обвързаност и зависимост на земеделието у нас от европейското подпомагане.
 
 
Реалните рискове и необратими последици за българското земеделие могат да бъдат отнесени в редица аспекти, сред които:
 
Намаляване на земеделското производство и неговата рентабилност
Ограничаването на размера на подпомагането ще доведе до намаляване на обработваемите площи на стопанствата, което от своя страна ще причини свиване на производството. В същото време рентабилността на производството ще бъде влошена, а подобен негативен резултат влиза в противоречие с философията на ОСП да насърчава разширяването на производството, включително чрез икономия от мащаба, съвместно излизане на пазарите, сдружаване на земеделски производители и пр.
 
Освен това ЕС ще се окаже в невъзможност да посрещне глобалното предизвикателство да произвежда повече храни на конкурентни цени в контекста на нарастващите потребности на увеличаващото се световно население. Следва също да се отчете, че зависимостта на Съюза от внос на храни и селскостопански продукти не само ще се запази, но и ще се повиши.
 
Спад на обработваемите площи
Загубата на рентабилност от упражняването на земеделска дейност неминуемо ще предизвика понижение при използването на един от основните ресурси – земеделската земя. Неоползотворяването на производствения потенциал на земеделската земя ще породи и вторичен негативен ефект – загуба на атрактивност на земеделските площи, съответно спад на продажните/наемните цени и в крайна сметка – загуба на финансови средства за собствениците, за които земята е източник на доход, т.е. фактор с икономическо и социално измерение в селските райони.
 
Засилване на конкурентния натиск от трети страни
При налагане на такава пределна граница на плащанията натискът върху българското земеделие ще се увеличи значително, поради понижаването на рентабилността – по-високите производствени разходи, свързани с прилагането на серия регулации и стандарти, още повече ще подкопаят конкурентоспособността на българските стопанства спрямо трети страни при реализацията на суровини на международните пазари. Реалистична е прогнозата за повишаване на дисбалансите в конкурентните предимства, които между впрочем и сега се наблюдават между произведената в и извън ЕС земеделска продукция.
 
 
Предвид развитието на земеделието при големите държави-износители от Черноморския регион, характеризиращо се със силно субсидирано селскостопанско производство, ниски производствени разходи и главоломно нарастваща продуктивност, оцеляването на стопанства от държавите-членки и особено на тези у нас ще бъде застрашено.
 
Съкращаване на работни места
Въвеждането на предложения праг на плащанията, както бе посочено по-горе, ще доведе до свиване на производствената дейност, респективно до намаляване на преките разходи, в т. ч. и на тези за труд. Следвайки икономическата логика, числеността на наетата работна сила ще бъде редуцирана.
 
Раздробяване на стопанства
Ограничаването на подпомагането би провокирало раздробяване на стопанствата, тъй като те ще бъдат демотивирани да поддържат същата структура, т.е. стопанствата ще бъдат принудени да търсят възможности за конкурентоспобност.
 
Налагането на предложения рестриктивен подход при директните плащания ще причини поредица от сътресения не само за структуроопределящия зърнопроизводствен сектор, но и за цялото земеделие на страната. Поради това НАЗ настоява основният за България стопански отрасъл да бъде защитен, така че да не бъде поставено на карта оцеляването и/или да пострадат жизнеспособните земеделските стопанства, чийто основен източник на доходи е именно земеделието.
 
"Призоваваме за отстояване на националните интереси и отговорна позиция срещу въвеждането на ограничението на директното подпомагане", се казва в заключение в позицията на НАЗ.