Направихме график, с който да наваксаме изоставането с мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а в крайна сметка и поредността на разглеждане на подадените проектни предложения, каза земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.

Нито един срок за прием по ПРСР не е спазен

За проектните предложения по подмярка 4.2 с оценителен доклад предстои подписването на договори за отпускане на средства. А по останалите подмерки от селската програма, чиято финансова помощ следва да се съобрази с отпуснатата държавна помощ, предстои оценка за административно съответствие и допустимост, уточни ресорният министър. 

Въпреки че вторият прием по подмярка 4.2 стартира на 9 февруари 2018 г., чак на 20 септември 2019 г. е издаден окончателният доклад за одобрение на проектните предложения. Предстои подписване на договори с одобрените за финансиране 153 проектни предложения, оценени със 75 точки, на обща стойност 95 млн. евро. 

Десислава Танева припомни, че междувременно управляващият орган извърши анализ на остатъчните неусвоени средства по подмярка 4.2, както и на подадените проектни предложения по проведената процедура за втори прием, за което е налице недостатъчен бюджет за финансиране.

„Въз основа на извършения анализ управляващият орган предложи на Комитета по наблюдение на Програмата да бъде увеличен бюджетът по тази процедура, като предложението бе прието единодушно от Комитета на 20 юни. Така към подмярка 4.2 бяха добавени още 38 млн. 320 хил. евро,“ припомни земеделският министър. 

Това ще позволи да бъдат сключени договори по още 83 проектни предложения по сектори: мляко, млечни продукти – 18; месо и месни продукти – 21; плодове и зеленчуци – 37; растителни и животински масла – 1; технически и медицински култури – 12. Част от проектните предложения се отнасят към повече от един сектор.

По подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ ДФЗ е получил частична акредитация. Предстои назначаване на оценителна комисия, която да направи оценка за административно съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на постъпилите 244 заявления.

Общият размер на субсидията по подмярка 4.1.2 е 7 млн. 182 хил. лв. 

Процедурата не е в хипотезата на ограничен бюджет и на проектните предложения няма да бъде извършвана предварителна оценка. Срокът за тяхната проверка, след получаването на акредитация от компетентните органи, е три месеца, който изтича в края на годината.