Новият закон за храните, който се очаква да влезе в сила за бизнеса от 1 януари 2017 г. предвижда и създаването на Национален съвет по храните. В него ще присъстват всички браншови организации. Този нов орган ще координира държавната политика в сектор храни. 
 
Предвижда се въвеждане на процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни, като се определят и условията за въвеждане в ЕС и износ на храни.
 
В новия закон се регламентират общите и специфични изисквания към храните, които се пускат на пазара и изискванията към бизнес операторите от хранителния сектор, тъй като практиката в момента показва, че размерът на налаганите санкции върху производителите и търговците на храни не е достатъчен поради степента на опасност, която се създава при извършване на съответното нарушение.
 
В новия закон за храните се определят, както условията, така и редът за извършване на дейности по хранително банкиране и дарения с храни, регистрацията на транспортните средства за превоз на храни от неживотински произход.
 
Посочват се процедури за регистрация/одобрение на обекти за производство и търговия с храни, условията и редът за пускане на пазара в България за първи път на храни със специално предназначение и хранителни добавки, както и изискванията при търговията с храни от разстояние.