Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува Наръчник за кандидатствана по директните плащания – Кампания 2016. В него са разписани схемите, по които ще могат да кандидатстват тази година земеделските стопани, бюджетите по всяка една от схемите, изискването за активен фермер, както и важни моменти при попълване на заявлението за подпомагане, на които стопаните трябва да обърнат внимание. 
[news]

През Кампания 2016 продължава да се проверява изискването, въведено от Кампания 2015 всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. 
 
Очертаването и заявяването за подпомагане на площи в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) се извършва само след предварително регистриране на правните основания за ползването им в съответните общински служби „Земеделие“.  Могат да се заявяват само площи, в обхвата на границите на имотите, за които е регистрирано правно основание за тяхното ползване.
 
При попълването на заявлението за подпомагане на земеделските стопани ще бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите грешки, които могат да доведат до отказване или намаляване на размера на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението си с цел минимизиране и избягване на пропуски.
 
От изключителна важност е земеделският стопанин да се запознае подробно със съдържанието на заявлението, което подписва. Много съществено е да не пропусне да заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане. Ако е пропуснато да се заяви участие по някоя от схемите след това по нея няма да му бъде отпусната субсидия. Затова е препоръчително земеделският стопанин да обърне изключително внимание на частта от заявлението, в която отбелязва схемите, за които кандидатства за подпомагане.
 
При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност във всеки момент да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им. Калкулатор за зелени плащания е публикуван и на електронната страница на ДФ „Земеделие“ (www.dfz.bg).