Спътникови данни вече успешно заменят проверките по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Това е факт, благодарение на новите правила, които прие Европейската комисия (ЕК), като част от процеса на модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, които за първи път ще дадат възможност да се използват редица съвременни технологии при извършване на проверки, свързани с плащания на площ
 
 
Новост е това, че заедно със спътниковите данни, снимки с географски означения, информация от дрон и съответна подкрепяща документация от земеделските стопани като етикети за семена, също ще бъдат за първи път приемливи като част от т.нар."мониторингов подход“. Всичко това ще доведе до намаляване на броя на проверките в стопанствата. Проверките на място ще бъдат необходими само когато цифровите доказателства не са достатъчни за проверка на съответствието.
 
Чрез използването на спътникови данни ще се даде възможността напълно да се заменят физическите проверки във фермите със система от автоматизирани проверки, въз основа на анализ на спътникови данни от наблюдението на земята. 
 
Новите правила влязоха в сила от 22 май 2018 г. и позволят използването на данни от сателитите на ЕС "Коперник" и други данни за наблюдение на земята, като доказателства при проверки за спазване на изискванията от страна на земеделските стопани за плащания, базирани на площ (като директни плащания или плащания, по линия на развитието на селските райони), както и на изискванията за кръстосано съответствие (изгаряне на стърнища).