Очаква се добра зърнена реколта, въпреки обилните дъждове през последния месец. Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за маркетинговата 2013/2014 г. и прогноза за реколта 2014. По данни на агростатистиката, засетите площи с пшеница тази година са 11 717 000 дка, което е с 2.5% повече в сравнение с предходната стопанска година.

 

Приключилото в средата на май 2014 г. 100-процентно обследване на есенниците преди жътва, посевите са в преобладаващо „добро” до „много добро” физиологично и фитосанитарно състояние. Сравнявайки данните с тези от предходната година, делът на посевите с пшеница в „добро” до „много добро” състояние е с над 4,3 пункта повече, което се дължи на благоприятните агроклиматични условия през по-голямата част на текущата 2014 г.

 

“Общото състояние на вредителите по културите към този момент не буди тревога, тъй като посевите се обследват редовно от експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и при необходимост се правят предписания за извеждане на борбата с вредителите по културите. С минерални торове са подхранени около 98% от обследваните посеви, а с хербициди са третирани около 91% от площите с пшеница.

 

Срещу гризачи и други вредители (болести и неприятели) са извършени мероприятия съответно върху 2% и 21%. През 2014 г. делът на третираните площи срещу други вредители – болести и неприятели е значително по-висок спрямо предходната година, което се обяснява с относително топлата зима, ранната пролет в климатично отношение с чести валежи, създаващи условия за развитието на вредителите (основно на болести)”, се посочва в анализа на МЗХ.

 

По експертна оценка на Областните дирекции „Земеделие” в страната, към края на юни общото състояние на есенниците се определя като добро. Към 23 юни 2014 г. експертните комисии са отчели напълно пропаднали на 100% площи със земеделски култури (в т.ч. зърнени, зеленчукови и овощни) в размер на 59 900 дка, което представлява сравнително малък дял от общите площи.

 

Общият размер на засегнатите площи със земеделски култури към този момент (вкл. тези на 100%) възлиза на 357 000 дка. Оценката на пораженията ще продължи и през следващите няколко месеца.

 

Според МЗХ „не се очаква те да окажат сериозно влияние върху реколта 2014 от зърнени култури в количествено отношение, макар и да затруднят жътвата, поради полягане на посевите”.

 

Въз основа на наличните данни относно площите, засети с пшеница, и моментното състояние на посевите, се прогнозира производството на пшеница от реколта 2014 да бъде близко до миналогодишно ниво, като достигне около 5 млн. тона. Това надхвърля значително вътрешните потребности на страната и създава предпоставка през маркетинговата 2014/15 година за пореден път да бъде реализиран голям износ на пшеница.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!