Както Фермер.БГ писа още в началото на месеца, Европейската комисия одобри пакет от извънредни мерки за подпомагане на производителите на плодове и зеленчуци. В тази връзка Министерството на земеделието и храните изготви детайлно разяснение по отношение на предвидената подкрепа.

 

Във връзка с удължаването на руската забрана за внос с още една година (до м. юли 2016 г.), Европейската комисия предвиди с Делегиран регламент (ЕС) № 1369/2015 от 7 август т.г. удължаване на периода на прилагане на временните извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци, които бяха въведени с Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014. Във връзка с прилагането на регламента в България, предстои в най-кратки срокове обнародване в ДВ на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете. Влизането в сила на наредбата ще бъде съобщено на електронната страница на МЗХ.


Производителите ще могат да прилагат познатите вече и прилагани през 2014 г. 2 извънредни мерки:
1) изтегляне на продуктите от пазара, които да бъдат предназначени за:
- безвъзмездно предоставяне на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода;
- храна за животни.
2) небране на зеленчуците и плодовете.


Мерките ще се прилагат по отношение на същите продукти, както през 2014 г., а именно: домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини.


Подпомагане ще се предоставя само на производители на посочените зеленчуци и плодове, които са регистрирани до 31 юли 2015 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.


Производителите на допустимите за подпомагане зеленчуци и плодове, подават искания за прилагане на мерки в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" по адрес на регистрация на производителя. В исканията се посочва мярката или мерките, които ще се прилагат, продуктите за които се прилагат мерките, идентификацията и размера на площите и др. Изискванията са подробно разписани в наредбата.
Приемът на искания за прилагане на мерки по отношение на праскови и нектарини се прекратява, когато общото количество продукти, за което са приложени мерките в страната ни достигне 950 тона.


Приемът на искания за прилагане на мерки по отношение на всички останали плодове и зеленчуци се прекратява, когато общото количество, за което са приложени мерките, достигне 3000 тона.


Условията за прилагане на мерките като цяло са същите, както при мерките, прилагани през 2014 г. Всяка дейност по изтегляне от пазара на зеленчуци и/или плодове, както и по небране се извършва в присъствието на служител на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. При прилагане на мярката изтегляне от пазара, за изтегляните продукти трябва да бъде издаден сертификат за съответствие с обявеното качество. Използването на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове за храна на животните се удостоверява с констативен протокол от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните. Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както при мерките, прилагани през 2014 г., с тази разлика, че не се предвижда прилагането на коефициент на редукция.


Предвидена е възможност за изплащане на направените транспортни разходи при прилагане на мярката изтегляне от пазара на продукти предназначени за безвъзмездно предоставяне. Помощта за транспортните разходи се предоставя на производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне до мястото на доставка. Размерът на тази помощ е определен в приложение към наредбата.


Мерките могат да се прилагат от датата на обнародване на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 в Държавен вестник до 30.06.2016 г. или до достигане да допустимите за подпомагане количества продукти.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!