Министерство на земеделието и храните публикува на своята интернет страница Разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 2 септември 2016 г. до 3 октомври 2016 г. по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020 г.
 
Ето някои от тях:
 
 
Къде в сайта на ПРСР 2014-2020г. могат да бъдат изтеглени в електронен вариант документите и приложенията за кандидатстване по подмярка 7.2? 
Документите и приложенията за кандидатстване по подмярка 7.2 могат да бъдат изтеглени от:  http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
 
 
Ако кандидата вече е реконструирал и/или рехабилитирал улични платно до бордюр, но поради някаква причина не е реконструирал принадлежащите му тротоарни площи, допустимо ли е по чл. 4, т.1 да подаде проект за рехабилитация и/или реконструкция на улични мрежи които да включват в обхвата на инвестиционния проект само и единствено дейности по тротоарните площи без намеса по уличните платна?
Да, допустимо е.
 
 
В списъците на детските градини са посочени населените места и съответните им обекти. Когато детската градината включва и филиали, но разположени в други населени места те допустими ли са като обекти, които да бъдат включени в проектните предложения за финансиране или само основната сграда? 
Да, филиалите са допустими, но само при условие, че са изрично упоменати в списъка с обектите - детски градини съгласно Методология за приоритизиране на образователна инфраструктура, одобрена от министъра на образованието и науката.
 
За община кандидат по подмярката, задължително ли е подаването като придружаващ проекта документ на Анализа за социално-икономическите ползи за развитие на селския район /финансов анализ/ - Приложение № 6?
Да, задължителен документ е.
 
Някои от разходите по чл. 29, ал. 1, т. 4 (напр. за консултантски услуги по управление на проекта и строителен надзор) ще бъдат заявени като разход в заявлението за кандидатстване, въпреки че няма да има сключени договори и процедури по ЗОП за тези услуги ще се провеждат едва след одобрението на проекта. В този случай за обосноваността на заявените разходи ще е необходимо ли провеждането на пазарни консултации преди подаване на заявление за кандидатстване?
 
Някои от разходите по чл. 29, ал. 1, т. 4 (напр. за консултантски услуги по управление на проекта и строителен надзор) ще бъдат заявени като разход в заявлението за кандидатстване, въпреки че няма да има сключени договори и процедури по ЗОП за тези услуги ще се провеждат едва след одобрението на проекта. В този случай за обосноваността на заявените разходи ще е необходимо ли провеждането на пазарни консултации преди подаване на заявление за кандидатстване?
 
Някои от разходите по чл. 29, ал. 1, т. 4 (напр. за консултантски услуги по управление на проекта и строителен надзор) ще бъдат заявени като разход в заявлението за кандидатстване, въпреки че няма да има сключени договори и процедури по ЗОП за тези услуги ще се провеждат едва след одобрението на проекта. В този случай за обосноваността на заявените разходи ще е необходимо ли провеждането на пазарни консултации преди подаване на заявление за кандидатстване?
 
Някои от разходите по чл. 29, ал. 1, т. 4 (напр. за консултантски услуги по управление на проекта и строителен надзор) ще бъдат заявени като разход в заявлението за кандидатстване, въпреки че няма да има сключени договори и процедури по ЗОП за тези услуги ще се провеждат едва след одобрението на проекта. В този случай за обосноваността на заявените разходи ще е необходимо ли провеждането на пазарни консултации преди подаване на заявление за кандидатстване?
 
Кандидатите събират офертите по чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. чрез прилагане на принципа на пазарни консултации само за инвестиционни разходи. За разходите по чл. 29, ал. 1, т.4 лимитите са определени в ал. 2.Кандидатите събират офертите по чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. чрез прилагане на принципа на пазарни консултации само за инвестиционни разходи. За разходите по чл. 29, ал. 1, т.4 лимитите са определени в ал. 2.Кандидатите събират офертите по чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. чрез прилагане на принципа на пазарни консултации само за инвестиционни разходи. За разходите по чл. 29, ал. 1, т.4 лимитите са определени в ал. 2.Кандидатите събират офертите по чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. чрез прилагане на принципа на пазарни консултации само за инвестиционни разходи. За разходите по чл. 29, ал. 1, т.4 лимитите са определени в ал. 2.
 
 
Във връзка с кандидатстване за рехабилитация на улици в населените места в общината в приложение №10 към чл.35, ал.1 в частта с критериите за подбор, в  критерий „брой на населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхват на териториално въздействие” се изисква ползването  на данни на НСИ към края на 2015г. При напревена справка установихме, че броят на населението по данни на НСИ и по данни на ГД „ГРАО” се различава съществено. Например за село ...., община ...... населението по данни на НСИ към 31 декември 2015г е  819 души, а по данни на ГД „ГРАО” към същата дата е 1380 души.  Коя база трябва да ползваме при попълването на този критерий? 
 
Броят на населението се определя по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване. Списъкът с броя на населението ще бъде качен на адрес: http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
 
 
Всички въпроси и отговори: