Министерство на земеделието и храните публикува Индикативна годишна работна програма по ПРСР за 2017 година. От нея става ясно, че се очаква приемът по мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства да стартира пред Януари 2017 г. с бюджет До левовата равностойност на 12 500 000 евро. Прием ще има и по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, с бюджет до левовата равностойност на 85 000 000 евро, насрочен за месец Февруари 2017 г. Очаква се и прием по мярка 6.1 Създаване на стопанства на млади фермери през Юли 2017 г. с обща сума до левовата равностойност на 41 500 000 евро. През месец Март 2017 е планиран прием и по мярка 10 на ПРСР – Агроекология и климат и др. 
 
 

Всички предстоящи приеми, може да видите тук:

 

Съобщение за Проект на индикативна годишна работна програма за 2017 г. на ПРСР 2014-2020 г. с приложен проект на индикативна програма