Наредба 2, с която се определят условията и редът за подпомагане по новата Лозаро-винарска програма 2014-2018 г., е обнародвана в Държавен вестник. Наредбата регламентира получаването на финансова помощ по четирите мерки на програмата: „Преструктуриране и конверсия на лозя“; 2. „Популяризиране на пазарите на трети държави“; 3. „Събиране на реколтата на зелено“; 4. „Инвестиции в предприятия“.

 

Финансова помощ ще получават гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър, за което удостоверения ще се издават от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Агенцията има и контролни функции по изпълнението на наредбата, тоест по прилагането на изискванията за финансово подпомагане в лозаро-винарския сектор.

 

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предоставя финансова помощ на одобрените кандидати след сключване на договор до изчерпване на определения бюджет по мерките. ДФЗ определя със заповед бюджета за съответния прием, периодите за подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ по мерките. В Наредбата е разписано и задължение на ДФЗ да публикува на интернет страницата на фонда заповедта в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период. Приемът на заявления по някоя от мерките се спира при изчерпване на бюджета по съответната мярка.

 

В допълнителните разпоредби на наредбата са дефинирани вина със защитено географско указание и вина със защитено наименование за произход. Определени са и критериите за поддържане на добро агротехническо състояние на лозовите насаждения, конверсия на лозовите насаждения, възможностите за изкореняане на стари лозя, както и за засаждането на нови, дефинирано е и спазването на „кръстосаното съответствие", тоест спазването на определените национални стандарти от условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

 

Регламент 73/2009 в частта му, отнасяща се до мониторинг и кръстосано съответствие, ще се прилага до 31.12.2014 г., а разпоредбите на Регламент 1306/2013, отнасящи се до монитотинг и кръстосано съответствие, ще започне да се прилагат от 01.01.2015 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!