Тази година в сравнение с всички специалности в Техническия университет местата за агрономи са били заети първи. Това научи Фермер.БГ в разговор с доц. д-р Драгомир Пламенов от катедра „Растениевъдство“ във висшето учебно заведение.

Агроном: През последните години заплащането се подобри


По думите му интересът към специалността вече 10 години не стихва, „бих казал, че винаги е на високо ниво“.

„Реализацията на нашите студенти също е на високо ниво. Средно 70% от бакалаврите и магистрите започват работа и упражняват професията си, което е добър атестат за това, че намират успешно своята професионална реализация“, казва доц. д-р Пламенов.

Специалността „Агрономство“ в Техническия университет Варна е основана през 2006 г.

„От Националната агенция по оценяване и акредитация получихме положителна оценка за откриване на професионалното направление и през 2007 г. реализирахме първия прием. Тази година честваме 10 години от стартирането на специалността. С голям ентусиазъм започнахме да я развиваме с кадри от университета като преподаватели и привлечени от Добруджанския земеделски институт Генерал Тошево“, разказва ученият.Наблюденията на доц. д-р Пламенов сочат, че тази специалност е актуална за региона, предвид това че поминъкът на населението е свързан със земеделие. 

„В зависимост от приема, който ни предоставя Министерският съвет средно в бакалавърското обучение между четиридесет и няколко човека и шестдесет в редовно и задочна форма, а в магистърското обучение – обикновено 20 студенти, като половината от тях са в редовна форма и са завършили агрономство в нашия университет или сходна специалност в друго висше учебно заведение. Другата част са магистри, които са завършили бакалавърската си степен в друго професионално направление – например икономика, инженерни науки и др.“, уточнява специалистът.

Попитан за нивото на материалната база, доц. д-р Пламенов споделя, че в сравнение с 2007 г. досега материалната база бележи подобрение. Катедрата разполага с лаборатории по общообразователни биологични дисциплини. Има лаборатория, в която се провеждат упражненията по ботаника, микробиология и екология и такавапо базови агрономически науки като почвознание и общо земеделие. Студентите могат да използват лаборатория по обща химия и агрохимия,  а също така и специализирани лаборатории – по растениевъдство, растителна защита, генетика и биотехнологии.„Мога да се похваля с една агроекологична лаборатория, която е изградена по програма „Конкурентоспособност“. Тя е снабдена със специализирана апаратура за изследване на компоненти на околната среда като почви, растителни обекти и, разбира се, зърнена продукция, води, въздух. Апаратурата е на високо ниво, на стойност 670 000 лв. Така че мисля, че материалната база е на високо ниво. Освен това разполагаме с учебно-опитно поле , което е в процес на разширяване. То ще достигне някъде около 4 дка в рамките на университета. Разполагаме с оранжерия 100 кв. метра за провеждане на лабораторно-практически упражнения през зимата, а също така и за провеждане на научно-изследователска работа при условия, които целят да има изолация“, казва доц.д-р Пламенов.

Той уточнява, че катедра „Растениевъдство“ поддържа добро сътрудничество с много фирми –партньори - държавни и частни.

„С тях имаме договор за провеждане на изнесени практически занятия. Това е много важно с оглед на това при реални производствени условия нашите студенти да следят отделните технологични звена. Така се създават и по-преки контакти с бизнеса с цел по-добра реализация на възпитаниците ни“, допълва ученият.Много е важна практиката. Всеки един се вълнува след четири години в университета какво ще работи. Радвам се, че много фирми от бизнеса, сериозни компании, проявяват интерес и предлагат назначаване на наши възпитаници за служители в техните фирми. Това често се случва чрез осъществяване на контакт с преподавателите, търси се съвет при интервюта. Важно е контактите, които имат нашите студенти още в процеса на обучението с тези фирми“, продължава той.

„Ние вече работим във втората фаза на проекта „Студентски практики“. Нашите студентите преминават практическо обучение в утвърдени агрофирми в региона. това най-изявените студенти имат възможност при интерес от страна на работодателя да продължат там своето кариерно развитие“, казва още преподавателят от Терхническия университет.

Според доц. д-р Драгомир Пламенов българското селско стопанство следва модерните европейски тенденции.

„Конкуренцията е много сериозна както в областта на традиционното отглеждане на полски култури, така и в другите сектори като овощарство, лозарство и зеленчукопроизводство“, смята той.

Освен това от работата със земеделските стопани е забелязал, че младите фермери следят най-новите тенденции в технологията на отглеждането на културите, с които се занимават.

„Те се стремят да са в крак с новостите“, допълва доц. д-р Пламенов.

По думите му това е много важно, защото конкуренцията между фермерите е много сериозна.„За да могат да имат високи резултати и да продължат да развиват своите фирми, те трябва да съблюдават това“, смята той и е категоричен, че нашето селско стопанство не изостава.

По отношение на дефицита на работна ръка в стопанствата преподавателят в Техническия университет във Варна констатира, че е налице сериозен проблем, особено когато става дума за работници на ниво механизатори.

„Всички земеделски стопани споделят, че съставът е застаряващ. Считам, че там може би трябва по-интензивна работа с професионалните гимназии по аграрно стопанство, където се произвежда такава работна ръка. Те трябва да работят по-тясно с бизнеса с цел децата, които искат да задълбочат познанията си, да бъдат насочени към университетите, а другите – да станат механизатори“, смята доц. д-р Пламенов.