Близо половината от проектите, финансирани по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик, са на млади земеделски производители.

Десислава Танева: Отваряме мярка 6.3 през март

Зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева съобщи това на среща със земеделски производители в Пазарджик в рамките на информационната кампания по Директни плащания 2020 г.

102 млади стопани от областта са получили финансиране по ПРСР. Те са кандидатствали по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“. От началото на програмния период през 2014 г. досега в областта са подпомогнати общо 242 фермери, а разплатените средства са в размер на близо 44 млн. лв. 

През последните пет години земеделските производители в област Пазарджик са получили общо финансова подкрепа с европейски и национални средства на обща стойност 364,5 млн. лв. 

Д-р Лозана Василева: „През 2019 г. използваната земеделска площ в Пазарджишка област се увеличава с близо 3% спрямо 2014 г. Около 58% от нея е обработваема земя, като сравнително висок дял имат и постоянно затревените площи – малко над 35%.“

Площите, засети със зърнени и маслодайни култури, обхващат около две трети от обработваемата земя, като най-силно застъпени са пшеницата, слънчогледът, ечемикът и оризът. За периода 2014 – 2019 г. площите с маслодайни култури в областта се увеличават с близо 15%.

На територията на област Пазарджик са съсредоточени 22% от заявените за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ниви с ориз в страната, показват данни за 2018 г. 

Пазарджишка област има традиции в отглеждането на зеленчуци, трайни насаждения, етерично-маслени култури и тютюн.

През 2019 г. площите нарастват с 18% спрямо 2014 г., като представляват около 5% от общите в страната. Увеличение е налице и при площите с технически култури, включително и с тютюн.

„Тук се намират 11% от общо заявените площи с тютюн в страната. Чувствително увеличение за периода е налице и при заявените площи с картофи – с 52% и кориандър – с 15%“, отбеляза зам.-министър Василева.

Пред над 200 земеделски производители от областта експерти на министерството представиха условията и начина на кандидатстване за подпомагане в кампанията по Директни плащания.

Стопаните бяха запознати и с предстоящите приеми по ПРСР в програмния период 2014-2020 г., както и с държавните помощи в сектор „Земеделие“ за 2020 г.

По време на срещата беше представена и актуална информация за хода на преговорите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), както и за промените в сектор „Животновъдство“.