Националното стадо от овце и кози е намаляло през последната една година независимо от различните видове държавна подкрепа за животновъдите. Това показват най-нови данни на аграрната статистика, публикувани от Министерството на земеделието.

Животновъдите в Бургаско са отличници по овче мляко

Броят на овцете, отглеждани на територията на цялата страна, спада от 1,350 млн. животни през 2018 г. на 1,275 млн. животни през миналата година. Намалението е с близо 6%. Обявените статистически данни са предварителни и са актуални към 1 ноември на отчетната година.

Стопаните са се лишили през изминалата година и от всяка осма коза, отглеждана във фермите им. Националното стадо от кози се е свило с близо 16% - от 271 700 животни през 2018 г. на 228 700 животни през миналата година.

Основен проблем пред животновъдите през последните месеци беше сушата, която доведе до недостиг на паша и високи цени на фуражите. Част от стопаните се принудиха да намаляват стадата, а с парите от продажбата на животни да осигурят храна за останалите.

Друг проблем са сравнително ниските изкупни цени на овчето и козето мляко.

Къде условията са по-благоприятни?

Благоевградска област е на първо място в страната по брой отглеждан дребен рогат добитък, заяви днес зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов пред фермери в Благоевград. Срещата е част от информационната  кампания на министерството по Директни плащания 2020 г., съобщиха от ведомството.

Д-р Янко Иванов отбеляза, че в Благоевградска област през 2018 г. са отглеждани около 27% от козите, 11% от овцете и 8% от говедата в България. Регионът се нарежда на първо място по производство на козе мляко и на трето по производство на овче мляко, след областите Бургас и Пловдив. 

През периода 2014 - 2018 г. броят на овцете в областта нараства с 8%, на говедата - с 26%, на свинете - с 56%, а на птиците - с около 3%.

“Най-значителен ръст се отчита при броя на отглежданите биволи с около десет пъти, а добитото биволско мляко се увеличава над четири пъти. Заявените за директно подпомагане животни от този вид през 2018 г. са близо четиринадесет пъти повече в сравнение с 2014 г.”, каза зам.-министърът.

Основната предпоставка за добро развитие на пасищно животновъдство в Благоевградско е големият дял на постоянно затревените площи (ПЗП), които са 76% от използваната земеделска площ в областта.

От тях заявените за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) бележат ръст от 43% за периода 2014 - 2018 г. Делът им представлява близо 10% от всички заявени за подпомагане ПЗП в страната.

Д-р Янко Иванов: "Аграрният отрасъл има важно значение за икономиката на област Благоевград. Той формира близо 9% от общата Брутна добавена стойност, създадена от всички отрасли в областта през 2018 г. За настоящия програмен период земеделските производители в района са получили финансова подкрепа в размер на 584,7 млн. лв. Това са около 4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс."

В областта се отглеждат основно трайни насаждения и зеленчуци. “За последните пет години площите със зеленчуци се увеличават с 51%, а тези с трайни насаждения с около 14%”, отбеляза Янко Иванов.

По думите му, традиционното за областта производство на картофи се разширява. През 2018 г. 9% от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с картофи в страната са в област Благоевград. Тук се намират и 6% от заявените за подпомагане площи с винени лозя, както и над 3% от тези с тютюн.

Пред около 200 стопани от областта експерти на Министерството разясниха новите моменти в преговорния процес на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). Пред фермерите бяха представени и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014- 2020).

През този програмен период по Програмата в област Благоевград са изплатени над 279 млн. лева. От тях по инвестиционните мерки са преведени около 208,5 млн.лв., а други 70,5 млн. лв. са били по компенсаторните мерки.

Стопаните се запознаха и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с възможностите за подкрепа по Националната програма по пчеларство.