Биопроизводителите, които имат непотвърдени данни в Електронния регистър, е нужно да ги потвърдят в срок до първи февруари на този адрес, известяват от Министерството на земеделието (МЗм) във връзка с осигуряване на функционалността на биорегистъра. 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Навременното потвърждаване на въведената в него информация от биооператорите е условие за получаване на плащанията по мярка 11, както и за други относими схеми за подпомагане.

При влизане в профила си, операторът трябва да кликне на надписа „Основни данни“, да потвърди данните, които са нанесени там и после да направи същото на надписите „Договори“ и „Обекти“, обясняват от ведомството 
Ако въведената информация е непълна или грешна, операторът следва да маркира бутона „Не потвърждавам“ и в полето „Причина за не потвърждаване“ да опише причината за това. 

МЗм: Обръщаме внимание, че съгласно чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в срок до 10 дни от въвеждането на информация в профила на оператора в регистъра, същият потвърждава въведените данни. 

Биопроизводителите следва да проверят дали техните биологични обекти (площи, животни и пчелни семейства) са пълно и точно отразени в регистъра. Ако има непълноти или неточности, трябва да поискат незабавно от своето контролиращо лице да подаде Заявление за редакция до Министерство на земеделието.