Ниска степен на риск по язовирите в Добричка област констатира комисия, сформирана със заповед на областния управител за проверка на състоянието им. Извършен е оглед на водните басейни, реките и деретата на територията на област Добрич.

Пороите и градушките продължават да правят бели

Огледите на място са установили, че при язовирите степента на риск е ниска. С изключение на два язовира, собствениците на всички останали имат сключени договори с оператори на язовирните стени за осъществяване на правилна и безопасна експлоатация на съоръженията. Това е съгласно Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние. 
Установено е, че във водоемите се поддържат свободни обеми. Съществуващите аварийни планове на язовирите са актуализирани и допълнени с определените заливаеми територии съгласно чл. 35 от Закона за защита при бедствия. При част от язовирите са налични протоколи от проведени обучения и тренировки на аварийните групи. Тези технически обучения имат за цел да се подобри подготовката за реагиране при инциденти. 
Комисията е установила, че общинските язовири, с изключение на тези, които са отдадени на концесия или под наем, продължават да нямат аварийни складове в близост до стените. Поради сравнително малките завирени обеми на язовирите на територията на област Добрич и тяхното разположение, общата оценка е за ниска степен на риска. 
Добро е състоянието на обходените речни корита и дерета в населените места на региона. Почистени са прораснали дървета и храсти, но има и участъци, останали с растителност. Извършено е продълбочаване на най-критичните участъци около мостове и водостоци. 
Като препоръка комисията изразява становище, че е необходимо възлагане и изработване на проекти за корекции в населените места, а в критичните участъци и извън урбанизираните територии това да стане на база хидроложки и хидравлични изчисления. Коритата на реките и деретата са почистени, но все още извършените дейности не дават гаранция за проводимост на висока вода. По отношение на съоръженията извън населените места се препоръчва да се предприемат мерки за разреждане чрез изкореняване на дървета и храсти, за да се осигури поток на водата при нужда.  Обходените мостове и водостоци по републиканската и общинската пътна мрежа в почти всички случаи са почистени и с добра или задоволителна проводимост.