Работната група по директните плащания заседава в края на миналата седмица. От Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели обобщиха основните моменти, коментирани по време на срещата по отношение промените в Закона за подпомагане на земеделските производители и наредбите за прилагане и критериите за допустимост на директните плащания.
 
Първият документ, който бе разгледан бе Законът за подпомагане на земеделските производители, като по него не бяха отправени сериозни забележки или коментари. След него на вниманието на работната група бе представено предложение за Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Г-н Грудев започна дебата като спомена, че е изкл. важно да се провери с какво направление е записано съответното животно в системата на БАБХ, като веднъж определено в заявлението за подпомагане, че е за мляко или месо после не може да се смени през целия период на подпомагане. Ако в последствие направлението бъде сменено няма да се получи подпомагане. Възможно ще бъде в едно стопанство да се кандидатства за подпомагане за животни за млечно или месодайно направление, както и за крави за млечно направление и под селекционен контрол. При овцете-майки и козите-майки ще може да се избира от едно от двете направления, като ако в стопанството се отглеждат от 1 до 49 бройки се кандидатства за обвързано подпомагане, а за стопанство с над 50 бройки може да се кандидатства само за овце-майки и кози майки под селекционен контрол, след като отговорят на критериите за животни под селекционен контрол. За стопанствата с под 49 бройки продължава и специфичното подпомагане.
[news]
Подпомагането за обвързано производство за плодове и зеленчуци ще става след заявяване на площите в ИСАК, събиране и предоставяне на счетоводна документация (фактури) за реализирана продукция за доказване на минимални добиви и ще отпаднат сертификатите от БАБХ. 
 
Правното основание остава задължително за заявяване на площи за подпомагане, както и за екологично насочените площи. Без правно основание към момента са около 900 000 декара. За тази кампания не е изграден подходящ софтуер и се очаква да възникнат много казуси, които ще бъдат решавани в движение. При опознаване на земята се преминава през два етапа – първо се регистрира правното основание и после се изчертава и земята. В момента на изчертаване ще се вижда какво е чертана (но не от кой), защото вече за всички свободни парчета ще се иска правно основание, което се очаква да редуцира застъпванията.
За площите оставени под угар ще се изисква една оран до 31 май и поддържане на тревата до 0,5 м височина, като по този начин се предполага, че няма да се регистрират пасища за подпомагане като угари.
 
Поради различието в срока на отглеждане на различните в екологично насочените площи ще бъде изработен график в какъв период да бъдат правени проверките и да не се затруднят допълнително фермерите.
 
Прилагането на схемите за млечни крави и за крави под селекционен контрол ще се осъществява като ще бъде правен избор между двете. Според г-н Грудев това е изискано от ЕК и ще бъде прилагано по този начин. Аз изразих притеснението на НСГБ, че във времето ще нараства броя на контролираните животни, т.е. ще намаля подпомагането на глава животно и по този начин мярката няма да има положителен ефект, но неговия коментар бе, че в средата на периода на прилагане на програмата може да се направи преглед и промяна на заложените критерии и размери на подпомагане. Самия бюджет на схемата за крави под селекционен контрол е смятан при голям брой животни, които ще бъдат подпомагани и няма опасност подпомагането по двете схеми да се изравни.
 
Специално изявление бе направено от представителя на НСГБ относно тежкото положение на сектора на производство на краве мляко и, че млякото на малките производители в някои райони на страната вече не се изкупува, което е опасен прецедент за сектора и трябва да се предприемат спешни мерки, като писмено бе потвърдено желанието на бранша за спешна среща с г-жа Танева. Остро бе поставен и въпросът за обещаното отпадане от подпомагане на животновъди, които към 2009 година са имали животни, а към момента вече не ги отглеждат. Това към момента в настоящата наредба не е отбелязано в чл. 37, който се отнася за преходната национална помощ за говеда. Според г-н Грудев това не е забравено и ще бъде направено в последващо изменение на настоящата наредба след като се направи обстоен преглед на това какъв процент животни ще бъде изискано да бъде запазен, в предвид, че времената в сектора са трудни и може 100 процента задържане да е прекалено висок процент за фермерите. В тази връзка от министерството се коментира като вероятност 70 % от животните да бъдат запазени и това да е основание да се получава подпомагането. От съюза на биволовъдите предложиха ако не са запазени същия вид животни, а се отглежда друг вид да може да се заменят като животински единици и ако се получи този процент задържане, макар и от друг вид животни да не се прави редукция.
 
Последна по ред бе разгледана Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания и наредба № … от ……2014 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. При нея основен момент бе отделен на:
Чл. 11.(1) Допустими за подпомагане са постоянно затревените площи, когато: 
1. на тях има не повече от 100 броя дървета и/или храсти на хектар с височина над 0.5 м (за клек и хвойна - независимо от височината), които са с мозаечно разположение; 
2. на тях има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали или оголени терени, които заемат не повече от 10 % от общата площ на пасището, след изключване на неподходящите за подпомагане площи по чл. 9, ал. 2. 
(2) Допустими за подпомагане са постоянните или временни пасища, които се използват за паша на определен брой животински единици на хектар, съгласно Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (Загл. изм. - ДВ, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.) и отговарят на изискванията на ал.1. 
(3) Ливадите за косене са допустими за подпомагане, когато отговорят на изискванията на ал.1 и в зависимост от климатичните условия и почвените характеристика на земята, са извършени коситби, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,7 м, във всеки момент на годината. 
(4) Постоянно затревени площи поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на ал.1 и върху тях са извършени минималните дейности по чл.8, които осигуряват максимална височина на тревостоя 0,35 м, във всеки момент на годината.
 
По този начин записано излиза, че като обявя ливада или постоянно затревени площи поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене мога да получават подпомагане без да имам животни!!! Това няма да спре тези, които вече са наели пасища и ливади без животни да ги заявят по някой от тези допустими параграфи, т.е. ще си ги заявяват докато свърши договора, а после могат да измислят начин и да го удължат или подпишат нов. Бе направено предложение да се направи задължително подпомагането за всички видове пасища, ливади и мери само ако имаш животни, което не бе прието. Какво пречи на някой фермер от равнината да заяви ливада в Родопите например, да си я окоси и да прибере сеното за храна на животните през зимата!!! По този начин средствата отиват у фермера, а и ще има евтина храна за животните.
 
Според г-н Грудев хора, които ще заявят ливади и постоянно затревени площи поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, няма да имат финансов интерес защото ще трябва да плащат много пари за поддържане на размера на тревата в подходяща височина, което няма да се покрие от субсидията. В случая важният въпрос е до колко е ефикасен контролът, който се осъществява върху заявените площи и до колко ще струва поддържането на площите с косене спрямо размера на субсидията. По негови думи за пасищата, върху които се осъществява паша няма да се следи размера на тревата, а само броят на храстите и/или храсти е под 100 броя. Би било редно да се направи предложение за ливадите за косене да се изискат счетоводни документи (фактури) за продажба на сено или сенаж (по подобие на плодовете и зеленчуците), защото тяхното предназначение е за тези цели и би било редно да се докаже, че произведеното количество е било реализирано в полза на животновъдния сектор. Това предложение е в унисон със записаното в: чл.5, ал 4 „Като ливади се класифицират постоянно затревени площи, с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба”.
 
Също така от значение е да се осъществяване на контрол върху регистриране на правното основание и пасища да не могат да се регистрират като ливади и по този начин да се получава подпомагане като ливада.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!