Въпреки че потреблението на тютюн в Япония значително намалява през последните години, япоския пазар притежава огромен потенциал за внос. 
 
 
Вносът на суров тютюн спада от 2000г. до 2016г. повече от  двойно, за да достигне до 55 464т. през 2013г. и около 44 000 тона през 2016г. При население от 127 млн. души и средна годишна консумация на цигари от 1 800 бр. цигари годишно на глава от населението или около 700 млн.цигари дневно, вътрешните продажби от собствено произведена тютюнева суровина изделия представлява едва около 6-7% от общото потребление, сочи анализ на Министерството на земеделието, храните и горите в България (МЗХГ).
 
Япония е един от основните вносители на непреработен тютюн в световен мащаб. По страни на първо място на японския пазар е Бразилия с почти 30% пазарен дял и средна импортна цена от 7 196 долара за тон. Балканските страни /без България/ присъстват в първите 15 страни вносителки на непреработен тютюн в страната. 
 
Основни страни вносителки  на непреработен тютюн в Япония през 2015г.
 
 
Пазарът на тютюн в Япония е изправена пред един непрекъснат спад в резултат на демографските промени и очакван последващ спад в броя на населението. Продажбите  на цигари се очаква да  продължи да падат през следващите години, пише още в анализа.
 
Основният производител на тютюневи изделия в Япония е Japan Tobacco Inc (JTI) - японска компания за преработка на тютюн, която е с 50%  държавна собственост. Освен тютюн, JT също има интереси във фармацевтични продукти, храни и други продукти. През следващите години, JTI планира изразходването на 100 милиона долара годишно за маркетинг на своите глобални водещи марки, както и продължаването и разширяването на своята международна клиентска база на база на иновативни продукти като нови ароматизирани тютюни, производство на цигари, при които тютюнът не гори, а се нагрява със специални устройства. Това е една страхотна възможност и за България да се класира на японския пазар. 
 
Необходими документи
За износ на суров тютюн към Япония е необходимо да се спазят следните специфични изисквания на държавата:
 
1. Registration of Importers of Tobacco and Tobacco Products (Регистрация на вносителите на тютюн и тютюневи изделия)
Документ, доказващ, че вносителите на тютюн и тютюневи изделия, са били регистрирани в Министерството на финансите (МФ). Изисква се за митническо освобождаване и достъп до пазара.
 
Японското име на документа е Tokutei Hanbaigyo Tourokushinseisho Заявлението за регистрацията се подава от вносителя в отдела за тютюн на компетентното митническо учреждение или отдела за тютюн и сол на Финансовото бюро на Министерството на финансите (Financial Bureau of the Ministry of Finance), 3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008940 Tokyo, телефонен номер: +81 3 35814111.
Заявлението трябва да се попълни на японски език и да се представи в оригинал. Времето за обработка е максимум осем седмици. Таксата за обработка е 150,000 йени. Срокът на валидност е неограничен.
 
2. Declaration of Oath for the Importation of Tobacco (Клетвена декларация за внос на тютюн) 
Декларация, доказваща, че вносителят не попада в обхвата на член 13 от Tobacco Business Law. Изисква се за митническо освобождаване и достъп до пазара. Японското име на документ е Seiyakusho.
 
Документът трябва да бъде представен заедно със заявлението за Регистрация на вносителите на тютюн и тютюневи изделия (Registration of Importers of Tobacco and Tobacco Products) от вносителя отдела за тютюн на компетентното митническо учреждение или отдела за тютюн и сол на Финансовото бюро на Министерството на финансите (Financial Bureau of the Ministry of Finance), 3-1-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008940 Tokyo, телефонен номер: +81 3 35814111. Документът трябва да бъде попълнен на японски и да се представи в оригинал.
 
3. Phytosanitary Certificate (Фитосанитарен сертификат)
Документ, който потвърждава, че растенията и растителните продукти, които ще бъдат внасяни са инспектирани съгласно подходящите процедури и нямат карантинни вредители, както и не са изложени на вредоносни паразити и се счита, че отговарят на действащите нормативни фитосанитарни регулации на страната вносител. Изисква се за митническо освобождаване и достъп до пазара.
 
Издава се от съответния контролен орган по фитосанитарни въпроси на страната износител. Контролният орган, който отговаря за фитосанитарен контрол в Япония е Plant Protection Division, Food Safety and Consumer Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, JP-1008950 Tokyo, телефонни номера : +81 3 35028111, 35025978, номер на факс: +81 3 35023386. Тъй като формалните изисквания на сертификата са стандартизирани на глобално ниво, сертификатът съответства на примерните такива от споразумението на Международната конвенция за защита на растенията (International Plant Protection Convention). Сертификатът, както е показано на образеца, в оригинал има редица характеристики против фалшифициране като цвят, използването на специфична хартия и водни знаци.
 
Фитосанитарният сертификат може да се изготви на всеки език, но е възможно да се изиска превод на японски или английски език.
Сертификатът трябва да се представи в оригинал или по електронен път. Ако растенията и растителните продукти, придружени от фитосанитарен сертификат се реекспортират въз основа на това удостоверение, се изисква Фитосанитарен сертификат за реекспорт. В зависимост от вида растения, които ще бъдат внесени и страната на произход, във Фитосанитарния сертификат трябва да бъдат представени различни декларации. Такива декларации могат да бъдат необходими в контекста на двустранните или многостранните карантинни споразумения  между държавите износителки и вносителки.
 
Конкретните допълнителни декларации, които трябва да бъдат включени във фитосанитарния сертификат за внос в Япония, са предвидени в приложенията на закона Plant Protection Law Enforcement Regulations, както и в List of Plants Subject to Phytosanitary Measures to be Carried Out in the Exporting Countries (Списък на растенията, подлежащи на фитосанитарните мерки, които да бъдат извършени в страните износителки) и в List of Plants Subject to Growing Site Inspections in the Exporting Countries (Списък на растенията, обект на проверки при отглеждане на място в страните износителки), изменен от Министерството на земеделието, горите и рибарството (MAFF).
 
Общи изисквания за внос в Япония
1. Предварителна информация за морски контейнерни товари / Advance Information on Maritime Container Cargo
Документ, уведомяващ японските митнически органи за информация относно морските контейнерни товари, които ще бъдат внесени в Япония. Документът е необходим за оценка на риска и пристанищен надзор. Трябва да бъде въведен предварително от изпращащата корабна компания или от неплавателния превозвач  в електронната митническа система Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS).
 
Информацията трябва да бъде подадена най-малко 24 часа преди тръгването от пристанището. (Подаването на информация от определени пристанища може да се даде по всяко време преди заминаване, вместо да е необходимо да се спазва 24-часовото условие. Това се отнася най-вече за пристанища, разположени близо до Япония.)
 
След оценка на подадените данни, предварително известие за високо - рискови товари се издава обикновено в рамките на 24 часа, ако е приложимо. Това означава, че ако предварителната информация е била подадена 24 часа преди  натоварването, товаренето на установени високо-рискови товари може да бъде прекратено след издаването на такова уведомление.
 
2. Декларация за самолети / Manifest for Aircraft/
Документ, уведомяващ японските митнически органи за пристигането на въздухоплавателното средство и осигуряване на информация за товара, екипажа и пътниците. Документът е необходим за митнически надзор.
 
Декларацията се попълва от капитана, собственика или оператора, или от техни агенти, на японски или английски език. Трябва да съдържа една от следните форми:
-информация за товара;
- декларация за пътниците;
- декларация за екипажа.
 
Документът трябва да се представи в оригинал. Информацията може да се подава и по факс или по електронен път чрез системата Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS). Декларацията трябва да бъде представена на отговорния митнически служител. Информацията за товара, трябва да бъде представена не по-късно от три часа преди пристигането на самолета, а декларациите за екипажа и пътниците – не по-малко от 90 минути преди пристигане. Времето за процедурата по подаване на информация варира, в зависимост от продължителността на пътуването на самолетите.
 
3. Декларация за плавателни превозни средства /Manifest for Vessels/
Документ, уведомяващ японските митнически органи за пристигането на кораби и осигуряване на информация за товари, екипаж и пътници. Документът е необходим за митнически надзор.
 
Декларацията се попълва от капитана или собственика на кораба, или от техни агенти, на японски или английски език. Тя трябва да съдържа една от следните форми:
- информация за товара;
- списък на пътниците;
- списък на екипажа.
 
Документът трябва да бъде представен в оригинал. Информацията може да се подаде по факс или по електронен път чрез системата Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS). Декларацията трябва да бъде представена пред отговорните митнически  служители. Информацията за товара, трябва да бъде представена не по-късно от 24 часа преди пристигането на кораба, а списъците за екипажа и пътниците -  най-малко два часа преди пристигането. Времето за процедурата по предварително подаване на информация варира, в зависимост от продължителността на пътуването и географското местоположение. 
 
4. Вътрешна декларация за въздухоплавателни превозни средства / Inward declaration for Aircraft /
Документ за предоставяне на информация за въздухоплавателни средства и тяхното пътуване при пристигане в Япония.
Необходим е за митнически надзор. Декларацията се попълва от капитана, собственика или оператора, или от техни представители, на японски или английски език. Документът трябва да се представи в оригинал. Информацията може също да се подаде и по факс или по електронен път чрез системата Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS). Декларацията трябва да бъде представена пред отговорните митнически  служители незабавно при влизането. Няма такса за обработка.
 
5. Inward Declaration for Vessels / Вътрешна декларация за плавателни средства/
Документ за предоставяне на информация за плавателни средства и  тяхното плаване при пристигане в Япония. Необходим е за митнически надзор.
 
Декларацията трябва да бъде попълнена от капитана или собственика на кораба или техни агенти, на японски или английски език и да бъде представен заедно с:
- деклариция за товара;
- декларация за корабните запаси;
- списък на екипажа;
- списък на пътниците; 
- декларация за вещите на екипажа;
- морска здравна декларация.
 
Трябва да се представи в оригинал. Информацията може да се подаде и по факс или по електронен път чрез системата Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS). Декларацията трябва да бъде представена пред отговорните митнически служители в рамките на 24 часа от пристигането. Няма такса за обработка.
 
6. Митническа декларация за внос / Customs Import Declaration/
Официален формуляр за митническото освобождаване на стоки. Японско име на документа = Yunyuu nouzei shinkoku sho. Трябва да бъде попълнен от вносителя на японски. Трябва да се представи в три екземпляра, или преди, или при пристигането. Може също така да се подаде и по електронен път чрез системата Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System (NACCS).
 
С отговорният орган може да се осъществи връзка, както следва: Tokyo Customs (Headquarters), Customs Clearance Division, Tokyo-Kowangodochosha, 2-7-11 Aomi Koto-ku, JP-1358615 Tokyo, телефонен номер: +81 3 35290700, факс: +81 3 35996467.
 
7. Декларация за облагаема стойност / Declaration of Dutiable Value/
Документ, който съдържа цялата информация за оценката на облагаемата стойност на дадена пратка. Необходимо е за митническо освобождаване, ако митническата стойност не може да бъде изчислена въз основа на информацията, предоставена с митническата декларация за внос и придружаващите го документи. Японско име на документа =  Yunyuu kamotsu no hyouka (kobetsu - houkatsu) shinkoku sho. Трябва да бъде попълнен от вносителя на японски. Декларацията за облагаемата стойност, трябва да се представи в оригинал.
 
8. Търговска фактура / Commercial Invoice/
Документ, съдържащ подробна информация за сделката. Необходим за митническо овобождаване. Японско име на документа = Shiiresho. Няма изисквания за специфична форма. Фактурата трябва да бъде изготвена на японски или английски език.
 
Обикновено трябва да бъде представена в един екземпляр; допълнителни копия може да са необходими, ако се изискат от властите на Япония или по допълнителни, свързани с вноса причини.
 
9. Packing list/ Опаковъчен списък/
Документ, съдържащ подробна информация за пратката и служещ като основа за митническото третиране на стоки. Може да се изисква за митническо освобождаване. Японско име на документа = Housou meisai sho. Не се изисква специфичен формуляр.
 
Опаковъчния лист трябва да бъде изготвен от износителя на английски или японски съгласно стандартната бизнес практика, включително подробности за съдържанието на опаковките, описание на стоките, знаци и числа. Трябва да се представи в три екземпляра.
 
10. Сертификат за непреференциален произход/ Certificate of Non-Preferential Origin/
Документ, удостоверяващ непреференциалния произход на стоките, които се внасят. Изисква се само за вноса на копринени тъкани или ако вносителят специално пита за него. Японско име на документа = Gensanchi shoumeisho. Сертификатът трябва да бъде представен от износителя.
 
Сертификати за непреференциален произход обикновено се издават от компетентната търговска камара. В някои страни, обаче, тази отговорност може да се възлага на други органи като министерства или митнически органи. Трябва да се представи в оригинал.
 
11. Доказателство за преференциален произход/ Proof of Preferential Origin
Документ, потвърждаващ преференциален произход на стоките, които се внасят.
Изисква се само, ако е заявено преференциално третиране по споразумение за свободна търговия или други договорености. Стоките могат да бъдат допуснати за преференциално третиране, ако те са изцяло или частично придружени със сертификат за произход.
Доказателство за преференциален произход се подава от износителя.
 
Формални доказателства за произход обикновено се издават от компетентните митнически органи. В случай, че неформални доказателства за произход се предвидени от съответните правила за произход, те се изготвят от износителя. Доказателството за преференциален произход, може да замести Сертификатът за непреференциален произход.
 
12. Въздушна товарителница/ Аir waybill/
Документ, съдържащ подробна информация за международния превоз на стоки по въздух и доказващ договора за превоз между изпращача и компанията на превозвача. Необходим за митническо освобождаване. Трябва да бъде изготвен от превозвача или негов представител.
 
Не се изисква специфичен формуляр, при условие, че документът отговаря на приложимите конвенции относно формата и съдържанието. Обикновено се издава на английски език.
 
13. Товарителница/ Bill of lading/
Документ, съдържащ подробна информация за международния превоз на стоки по море. Той служи като доказателство за получаване на стоките от превозвача. Освен това, служи като договор за транспортиране, задължаващ превозвача да достави стоката до получателя. Товарителницата е документ за собственост върху стоки, следователно нейния преносител е собственик на стоките. Ако стоките са транспортирани по море, без документ за собственост върху стоки, се използва Морска товарителница. Необходим за митническо освобождаване.
 
Издава се от превозвача или негов агент, като чиста или нечиста товарителница. Не се изисква специфичен формуляр, при условие, че документът отговаря на приложимите конвенции относно формата и съдържанието.  По принцип се издава на английски език.
Обикновено се издават три пълни комплекта на товарителницата, всеки, от които съдържа един оригинал и няколко копия.
 
Чистата товарителница посочва, че стоките са получени годни и в очевидно добро състояние, докато нечиста товарителница показва, че получените стоки са повредени или в лошо състояние. Ако се издаде нечиста товарителница, финансиращата банката може да откаже да приеме документите на изпращача.
 
14. Застрахователен сертификат / Insurance Certificate/
Документ, доказващ, че е сключен договор за застраховка на стоките. Може да е необходим за митническо освобождаване. Трябва да бъде изготвен от застрахователната компания на износителя или вносителя, на английски език. Не се изисква специфичен формуляр. Сертификатът трябва да бъде представен в един екземпляр.
 
Тарифи при внос на непреработен тютюн в Япония
 
 
Данъци и Допълнителни задължения за тютюн с кодове 2401.10, 2401.20, 2401.30
- Данък върху потреблението (CST);
- Данък върху потреблението се облага в размер на 8% от стойността на платен данък;
- Местен данък върху потреблението от 1,7% е включен в общата данъчна ставка.