Секторите Селско стопанство и Транспорт са най-големите потребители на дизелово гориво в страната. Според анализ на Министерството на финансите тези два сектора на икономиката са и с най-голям дял от недекларираните доставки (Селско стопанство - 48,1% и Транспорт - 34,5%).

Най-рискови са обектите попадащи в изключението на чл. 118 от ЗДДС - обекти, разположени на територията на различни предприятия (селскостопански дворове, транспортни, строителни и промишлени предприятия и др.) - т.нар. „ведомствени бензиностанции". По неофициални данни, обектите, от които се извършва зареждане с течни горива на собствени превозни средства, машини, съоръжения и друга техника, са над 30 000. 
 
В сила от 1 януари 2015 г. са приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност и съгласно промяната на ал. 8 всички данъчно задължени лица, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди, са длъжни да регистрират и отчитат зареждането по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане продажбите чрез фискални устройства. Промяната се отнася, както за земеделските производители, които зареждат за собствени нужди селскостопански машини и техника, така и за лица, осъществяващи транспортни, спедиторски, производствени, строителни и други дейности.

[news]
Ето какви промени предлага Финансовото министерство в Наредбата:
 
1. Всички обекти със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива, от които се извършва зареждане на течни горива, да бъдат оборудвани с нивомерна система и електронна система с фискална памет и следва да отговарят на всички изисквания за търговски обект (бензиностанция). Обектът трябва да има акт за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване от ДНСК. В акта/разрешението се включва строителството, монтажа, вместимостта на резервоарите, колонките стандартизирани от органите по метрологичен надзор, електрическото захранване, заустването на отпадните води от замърсяване и други.
 
2. Всички обекти с неподвижно прикрепени към земята резервоари или контейнери с капацитет на съда над 1 000 литра да бъдат оборудвани с нивомерна измервателна система и електронна система с фискална памет. Те следва да отговорят на строителните, противопожарните и екологичните норми и стандарти, съгласно действащото законодателство.
 
3. Всички обекти със съдове за съхранение на горива под 1 000 литра, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2 000 литра,  да бъдат освободени от измервателни уреди и фискални устройства. В тези случаи лицата ще подават данни в НАП за получените количества горива като получатели по доставка.
 
4. Всички автоцистерни, чието предназначение е транспортиране и зареждане на горива, да бъдат оборудвани с ЕСФП без нивомерна измервателна система. Автоцистерните трябва да имат издадено разрешително от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003), което дава право да се транспортират опасни вещества, каквото е дизеловото гориво.
 
5. Въвеждане на регистрация в НАП за всички обекти и съдове по т. 1, 2, 3 и 4. Регистрацията по т. 1, 2 и 4 ще се извършва след издаден протокол от съответните компетентни органи за спазване на изискванията за съответния обект.
 
6. Въвеждане на забрана съдове за съхранение на горива да се превозват с друго транспортно средство, различно от автоцистерна с цел недопускане на бедствия и аварии, включително и при пътно-транспортно произшествие. Съгласно ADR спогодбата „в преносими контейнери за гориво могат да се пренасят максимум 60 литра в една транспортна единица".
 
7. Обектите за съхранение на горива трябва да имат разрешително за ползване от: Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК), Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ), Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност" (РСПАБ).
 
Колко ще струва по изчисления на Финансовото министерство:
Обекти със стационарни подземни резервоари и неподвижно прикрепени резервоари – за оборудване на резервоар с нивомерна система и ЕСФП -  6 000 лв. с ДДС и бензиноколонка от одобрен тип  -  2 000 до 5 000 лв.;
Автоцистерна, отговаряща на изискванията на АДР конвенцията - 1 500 лв. цена с ДДС на ЕСФП;
Автоцистерна, неотговаряща на изискванията на АДР конвенцията - 4 200 - 4 700 лв. цена с ДДС на ЕСФП;
Стари цистерни, неподлежащи на привързване към система за контрол - 6 000 - 7 000 лв. цена с ДДС.
Обща оценка на разходите на икономическите оператори не може да се изчисли, поради липса на официални данни за броя на обектите и съдовете за съхранение.
 
Какви ще са очакваните резултати?
Мярката, според финансовото министерство, ще доведе до увеличаване на бюджетните приходи от акцизи, ДДС, корпоративен данък и данъци върху доходите на физическите лица. Загубата за държавния бюджет от укрити данъци по нерегламентираните доставки и продажби на течни горива се оценява на 1,1-1,2 млрд. лева. Ще доведе до намаляване на нелоялната конкуренция на пазара на течни горива, както и до намаляване на сивата икономика. Мярката ще доведе до предотвратяване на потенциални рискове от замърсяване или увреждане на околната среда.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!