Селското стопанство е един от секторите, заложен в Проект на визия, цели и приоритети на Национална програма за развитие България 2030. Общественото му обсъждане приключва днес.

ОСП след 2020: Дори и без преходна национална помощ - продължаваме подкрепата в животновъдството

Националната програма за развитие България 2030 ще бъде рамков стратегически документ, който определя визията и посоките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително и агросектора.

В следващия 10-годишен период фокусът пада върху подобряването на конкурентоспособността на земеделските производители. Тук голяма ще бъде ролята на научните изследвания, технологиите и цифровизацията, както и развитието на веригата за създаване на стойност. 

Държавата ще насочи усилия и към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптацията към него, на ефективното управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, както и на защитата на биологичното разнообразие.

Приоритетни ще бъдат инвестициите в производството на плодове, зеленчуци, както и в животновъдството и биологично производството, в които страната има традиции и потенциал за развитие. 

Секторни интервенции ще бъдат насочени и към пчеларството и лозаро-винарския сектор. 

За биопроизводителите ще има възможности за финансиране както в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП), така и чрез инструменти, които да подобрят достъпа им до финансов ресурс. Това ще доведе както до устойчиво използване на наличните ресурси, така и до стабилизиране на доходите на земеделските производители, убедени са от Финансовото министерство.

В следващия десетгодишен период с приоритет ще бъдат инвестициите за подобряване на съществуващата в страната хидромелиоративна инфраструктура. Тя включва инженерни системи, свързани с напояване, отводняване и защита от вредното въздействие на водите. 

Целта е да се увеличи използването на съществуващите напоителни системи, което ще позволи повишаване на конкурентоспособността на стопаните.

Основната цел е развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, който да гарантира продоволствената сигурност на населението. 

Ключово за развитието на селското стопанство ще бъде и навлизането на цифровите технологии. Ще бъдат стимулирани инвестициите за модернизация и технологии за прецизно земеделие. Целта е да се заложи на по-екологично производство на храни по-малко ресурси, както и на развитие на веригата за създаване на стойност. 

Следва одобряването на проекта на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 от Министерския съвет. Когато това се случи, правителството трябва да посочи в детайли своите намерения в отделните сектори. 

Накрая идва ред на изготвянето на индикативна финансова рамка, предварителна оценка на въздействието и механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на стратегическия документ.