План за действие в сектор земеделие представиха експерти от Световната банка, които консултират Министерство на околната среда и водите за изпълнение на проект „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата“. 
 
 
През 2016 г. България подписа договор със Световната банка, която да оцени рисковете, свързани с изменението на климата в девет икономически сектора, включително в сектор Земеделие.
 
Тези анализи ще улеснят разработването на собствена Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие до 2030 г. Общата стойност на проекта е в размер на близо 3 млн. лв., финансиран от Европейския социален фонд.
 
По време на вчерашно заседание на Координационния съвет по изменение на климата екипът на Световната банка представи своя проект и план за действие, който вече е достъпен на страницата на Министерството на околната среда и водите.
 

Възможности за адаптация на селското стопанство

На първо място експертите посочват нуждата от адаптиране на селскостопанските дейности, като периода за засаждане или за сеитба и обработка.
 
Друга важна възможност би била увеличаването на термалните ресурси и отглеждането на повече топлолюбиви култури в страната. 
 
Поддържането на добивите и продуктивността на посевите може да се постигне чрез подходящи напоителни системи. 
 
Трябва да се развиват култури, приспособени към климата. Да се разработват сортове, които са най-подходящи и по-устойчиви на новите температурни условия и влажност. 
 
Необходимо е по-добро управление на съществуващите горски площи, живи плетове, дървесни буферни ивици и залесени площи в земеделските земи. Целта е да се осигури по-голяма защита както за добитъка, така и за посевите. 
 
По-ефективна борба с вредителите и болестите може да се постигне чрез по-добър контрол, ротации на различни култури или комплексно управление на вредителите.  
 
 

Възможности за адаптация на животновъдството

Важно е да се разработят системи и механизми за съхранение на вода в стопанствата.
 
Земеделските стопанства трябва да използват алтернативни енергийни източници и селскостопански съоръжения за производство на биогаз.
 
Други възможности са подобряване на вентилационните и охладителните системи в помещенията с животните.
 
Нужна е още диверсификация на животновъдството чрез по-топлоустойчиви породи и приспособяване на хранителните режими на животните към топлинен стрес. 
 
Не на последно място е поддържане на съществуващите пасища за паша, както и подобряване на тяхното управление.
 
 

Възможности за адаптация на природните ресурси

Експертите препоръчват да се увеличи използването на многогодишни култури, които са по-устойчиви на екстремни климатични условия. 
 
Ерозионната сила на дъждовете може да бъде намалена, ако почвената повърхност е покрита с посеви, стърнища или мулч, тъй като те имат свойството да отклоняват енергията на валежите. 
 
Друг вариант за адаптация на почвата е в периоди на силни валежи и ветрова ерозия да се осигури защитно покритие за повърхността или за растенията, останали след изгаряне.
 
Може да се подобри поддръжката и възстановяването на почвената структура, както и да се увеличат инфилтрацията и запасите от органични вещества в почвата. За целта трябва да се използват машини и технологии за обработка с минимален натиск върху повърхността. 
 
Растителните остатъци от ротацията на селскостопанските култури трябва да се използват за оран, брикетиране, изгаряне в специални пещи като суровина за различни отрасли, вместо да се изгарят директно на полето. 
 
Нужно е да се намалят загубите на вода, да се подобри напояването, както и рециклирането или съхраняването на вода. 
 
Следва да се премахнат условията, които предизвикват засоляване, като напояване от силно минерализирани източници на подземни води. 
 
Трябва да се отстранят и условията за подкиселяване на почвата, като повърхностно преовлажняване и небалансирано минерално торене. 
 
Управлението на почвите трябва да се подобри чрез увеличаване на задържането на вода, за да се запази влагата.
 
 

Приоритетни действия в цифри

Планът за действие включва няколко приоритетни действия в краткосрочен и средносрочен план.
 
С 50% (45,000 ha) да се увеличи напояваната площ.
 
С 5% да се намалят променливите разходи чрез разработване на адаптирани към климата култури.
 
30% икономии от променливи разходи да се генерират чрез адаптиране на стопанствата и съоръженията.
 
С 10% да се увеличат доходите от земеделските стопанства, като се осигури защитно покритие на почвената повърхност.
 
С 15% да се увеличи добивът чрез по-добра поддръжка на структурата на почвата.
 
Да се създаде национална база данни във вид на онлайн платформа, където да се дава информация за изменението на климата.
 
С 1.5% да се увеличат добивите от култури чрез нови сортове култури.
 
С 10% да се увеличат добивите чрез системи за информация за климата и ранно предупреждение. 
 
С 20% да се увеличи броят на земеделските производители, застраховани срещу загуби.