В близките десет дни изтичат два важни срока за получаване на безвъзмездна финансова помощ от фермери, съобщи Областният информационен център – Добрич.
 
 
Крайният срок за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., изтича на 7 декември тази година. Подмярката ще финансира проекти в сферата на производството на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите.
 
Земеделските стопани, микро предприятията и занаятчиите в селските райони могат да кандидатстват за финансова помощ за инвестиции, включително за закупуване на земя, сгради и нови машини и оборудване, изграждане или подобряване на недвижимото имущество, нематериални инвестиции, разходи за консултанти, архитекти и други. 
 

В рамките на тази процедура не се финансират мероприятия, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или продукт, туристически дейности и обекти. 

 
Минималната стойност на един проект е определена на 10 000 евро, а максималната инвестиция е 600 000 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ достига до 50%, а разликата до пълната стойност на одобрените разходи се осигурява от кандидата.
 
 

С финансов ресурс от над 67 млн. лв. по процедурата „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г. ще се подкрепят проекти на микро, малки и средни предприятия. 

 
Има условие фирмите да са регистрирани след 31 декември 2016 г. Необходимо е също те да са независими и да развиват своята икономическа дейност в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. 
 
До 10 декември 2018 г., 16:30 часа, кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за реализиране на пазара на предприемачески идеи - стоки или услуги, като финансирането от страна на програмата е до 80%.
 
Допълнителна информация може да получите в Областния информационен център – Добрич, сградата на община град Добрич, ет. 1 стая, на тел. 058 602758 или на [email protected].