Срокът за раздаването на ваучерите за гориво по Схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери” изтича в края на тази седмица – на  25 септември 2015 г. 
 
През този втори етап на помощта стопаните получават ваучери за количеството гориво, представляващо разликата между действително изразходения през календарната 2014 г. газьол и вече получената помощ с ваучерите от първия етап. Земеделски стопанин, който на първия етап е получил помощ за повече гориво отколкото реално е изразходил, няма да получи такава. За да се получат ваучерите е необходимо да се представи валиден документ за самоличност, заверена за 2014/2015 г. регистрационна карта за земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г. и нотариално заверено пълномощно, ако се получават от упълномощено лице.
 
Ваучерът се състои от три части - А, Б и В. Част А и Б се предоставят на стопанина, а част В с приемателно-предавателен протокол остава и се съхранява в Общинската служба по земеделие. Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват. Земеделският стопанин ползва помощта, като предоставя част А от ваучера на търговец на гориво и той е необходимо да го приеме. От търговеца, стопанинът трябва да изиска да завери с подпис и печат част Б на ваучера, да прикрепи фактурата за закупеното гориво и да впише в нея серията и номера му. Част Б се съхранява заедно с прикрепената фактура за срок от 5 години.
 
Неизползваните ваучери трябва да се върнат в общинските служби „Земеделие”, което се извършва с подписването на приемателно-предавателен протокол, който е доказателство за връщането им.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!