На последното си заседание Министерският съвет одобри няколко промени в данъчното законодателство. Някои от тях пряко засягат фермерите. Вижте какви са те.

Асоциации настояват: Без данък върху европейските субсидии

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Удължава се срокът на прилагане на данъчното облекчение, което представлява минимална помощ до 31 декември 2023 г., и данъчното облекчение, което е помощ за регионално развитие, до 31 декември 2021 г.

Предлага се промяна в данъчното облекчение, което е държавна помощ за земеделски стопани. Идеята е да се удължи срокът за изпълнение на инвестицията по чл. 1896, ал. 2, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Съгласно него преотстъпеният корпоративен данък за 2019 и 2020 г. да бъде инвестиран в рамките на две години от годината, за която е преотстъпването. Мярката ще се прилага след разрешение от ЕК.

Срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО се променя до 30 юни, като се въвежда и начална дата – 1 март. 

Предлагат се и промени в авансовото облагане с корпоративен данък, така че съответните разпоредби да са съвместими с новия срок за деклариране и плащане на годишния корпоративен данък.

Към разпоредбите, които регламентират данъчните облекчения, свързани с доходи от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и с доходи от финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар, се добавя и пазарът за растеж за период от пет години.

Изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Прецизират се правилата, които засягат задължението на физическите лица да издават документи, когато извършват стопанска дейност или получават доходи от наем.

Датата на деклариране и внасяне на годишния данък и данъка върху разходите се променя в срок от 1 март до 30 юни. 

Това важи за лицата, които извършват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон. Тук се включват също едноличен търговец или физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа.

Изменения в Закона за местните данъци и такси

За целите на данъка върху недвижимите имоти отпада изискването завършването на сграда или части от нея да бъде установявано освен с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, и с удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Изменения в Закона за счетоводството

Измененията в сроковете за деклариране на данъка, респективно за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година променят и съответните срокове: в Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.