Министерството на земеделието и храните публикува индикативен график, по който ще отваря прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони до края на календарната 2015 г. 

Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще се приемат от 29 юни до 2 август.

Преди това ще бъде отворена Мярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“, чиято цел е да подпомага младите фермери с безплатно изготвяне на бизнес планове от страна на Националната служба за съвети в земеделието.


От 15 юни до 12 юли ще се кандидатства по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности".


От 28 септември до 1 ноември ще се приемат проекти по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“.

 

В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги“.


Вторият прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде в интервала от 2 ноември до 29 ноември.

 


 

Още преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, беше обявен прием по подпмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ с индикативен бюджет 150 млн. евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива  за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!