Борбата с вредителите ще обхване нови растения, защитени зони и опасни видове в България, предвижда проект за промени в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол, издадена от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Проектът е публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане, като срокът за изпращане на становища е до 20 март 2018 г. Промените се налагат във връзка с две нови директиви на ЕС от 2017 г.
 
„Тези директиви са приети във връзка с развитието на научно-техническите познания, публикуваните нови оценки на риска от вредителите, извършени от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ), както и натрупаната нова информация за някои вредители и условия за пренасянето им, свързани с увеличаващата се международна търговия“, отбелязва д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в доклада по проекта.
 
Проектът предвижда промени в Приложения I-V на Наредба 8 от 2015 г. В първите две приложения се добавят нови вредители, а в Приложение ІІІ се променят някои защитени зони за определени вредители. В Приложение ІV се включват нови специални изисквания за въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти в ЕС и специални изисквания за дървен материал.
 
Приложение V включва допълнително растения, растителни продукти и други обекти, предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въвеждани в ЕС или придвижвани в рамките на Съюза.
 
 
Измененията няма да се отразят върху дейността на контролните органи, нито върху изискванията към физическите и юридическите лица, които я прилагат. Промените няма да окажат влияние върху бюджета, тъй като не предвиждат разходването на допълнителни средства от бюджета на МЗХГ, нито допълнителни финансови разходи за адресатите на наредбата, уточнява докладът.
 
„През месец март настъпват благоприятни условия - налична влага, повишаване на температурите, активизиране на вегетацията на културите, които са фактори за бързото развитие и разпространение на вредителите“, подчертава изпълнителният директор на БАБХ.
 
„В резултат от актуален анализ на риска от вредители с изменението на Наредба 8 се въвеждат нови растения, растителни продукти и други обекти, които следва незабавно да бъдат предмет на фитосанитарни инспекции, преди да бъдат въведени в Съюза или придвижени в рамките на Съюза“, допълва той.
 
 
Според него, необходимостта от незабавно прилагане на защитни мерки срещу въвеждането и разпространението на вредители налага по изключение срокът за обществени консултации да бъде по-кратък – само до 20 март.
 
Междувременно МЗХГ е получило на 24 януари тази година Официално уведомително писмо по процедура 2018/0007 за неизпълнение от страна на България на задължения, произтичащи от правото на Съюза. Процедурата е стартирана във връзка с изтекли срокове или липса на информация за транспониране на Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1279 от 14 юли 2017 г.
 
Българската страна е приканена в двумесечен срок от получаване на уведомително писмо да представи своите съображения.
 
 
Държавите членки на ЕС имат задължението да прилагат изискванията на тази директива от 1 януари 2018 г., а от от 1 април 2018 г. трябва да се прилагат и разпоредбите на другата Директива 2017/1920, която се отнася до фитосанитарния контрол върху движението на определени семена.
 
 

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!