Публикувани са насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. Все още обаче те подлежат на обществено обсъждане до 14 юни.

В средата на юни отварят прием по подмярка 6.3

Предвиденият бюджет по процедурата е в размер на 22 млн. евро (43 027 600,00 лв.). Кандидатстването ще става отново само по електронен път чрез ИСУН 2020.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати по подмярката са физически, юридически лица и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите. Те трябва да бъдат:

- регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г;
- да са получили от земеделска дейност най-малко 33 % от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
- да имат икономически размер на стопанството СПО в границите между 2 000 евро и 7 999 евро;
- да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
- да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
- да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла ЗМСП.


Бизнес план

Всеки бенефициент сам определя срока за изпълнението на бизнес плана си, но период не може да бъде по-късно от 15 септември 2023 г. 
Срокът за подаване на искане за второ плащане се посочва от кандидата в проектното предложение и трябва да бъде не по-рано от 1 година и 6 месеца и не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване на проектното предложение. Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години.

Отпускане на субсидията

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа:
-    Първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
-    Второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана, и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.


По подмярката приоритетни ще бъдат проекти, които се изпълняват в секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“. Те ще могат да получат максимално 28 точки.

Освен това приоритет ще се дава и на стопанства със сертифицирано биологично производство – максимално 8 точки.

Проектът на земеделски стопанства в планински райони ще могат да получат максимално 10 точки.

По подмярката ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор. Максималният сбор от точки е 46.