По-силни инструменти за управление на риска, европейската рамка за борба с нелоялните търговски практики и акцент върху иновациите. За това настояват от групата на Прогресивните социалисти и демократите в Европейския парламент в свой проект за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
Текстът е обсъден на събранието на групата в началото на месец ноември и е планиран за одобрение.
 
Той е разделен на пет части: гарантиране, че земеделските стопани могат да изкарват своята прехрана от работата си; разработване на политика за храни и хранене, с цел опазване на човешкото здраве; ускоряване на прехода към устойчиво и икономически жизнеспособно земеделие, с цел посрещане на предизвикателствата, свързани с околната среда и климата; инвестиции в селски райони; земеделието - нещо повече от бизнес. 
 
Групата призовава за "реагиращи спешни мерки, програми за намаляване на производството и други частни или публични регулаторни мерки" за справяне с нестабилността на пазара, както и с "повече инструменти за управление на климата, здравеопазването и икономическото управление на риска, и взаимни фондове".