Министерството на земделието и храните публикува електронните наръчници за кандидатстване по мерки мерки 10 („Агроекология и климат“), 11 („Биологично земеделие“), 12 („Плащания по натура 2000 и рамкова директива за водите“) и 13 („Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“) по ПРСР 2014-2020.
 
Електронните наръчници ще намалят риска от грешки при кандидатстване по съответните мерки. Тези помагала до голяма степен ще улеснят земеделските производители. В тях се посочват основните изисквания към кандидатите, финансовите условия за подпомагане, изискванията към кандидатите, условията за одобряване, необходимите документи, както и условията и реда за подаване на заявления за подпомагане, съобщават от Министерството.