Заповед от май 2022 г. на изпълнителния директор на Агенцията по храните (БАБХ) отменя важна санитарна практика в превенцията на Високопатогенна Инфлуенца А по птиците (птичи грип). Експертите от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) посочват в свой доклад, че виждат в това опасност от ново разрастване на епидемията.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

По данни на Центъра през 2020 - 2021 г. повече от 22 милиона птици в 28 европейски държави, включително и в България, са засегнати от птичия грип. Тази година ситуацията е още по-притеснителна. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) излезе с данни, че досега през годината са умъртвени 47,7 милиона птици в засегнатите предприятия.

Безпрецедентен брой случаи на високопатогенна инфлуенца по птиците са докладвани в Европа това лято, което буди сериозни притеснения. На фона на това от ЦОРХВ обясняват заплахата, породена от майската заповед на проф. Христо Даскалов.

През 2021 г. в България се въвеждат т.нар. санитарни (абиотични) периоди в работата на птицефермите за водоплаващи птици и кланиците за добив на бели меса (птицекланици).

Въвеждането на едновременни за цялата страна санитарни периоди на почивка за птицефермите за водоплаващи се базира на един основен принцип в епидемиологията – „всичко пълно – всичко празно“ (All-In–All-Out,) т.е. по едно и също време всички птицеферми на територията на страната са изпразнени от животни за 21 дни, извършва се неколкократно основно почистване и дезинфекция и по този начин се прекъсва епидемичната верига в частта на това звено в качеството му на фактор за разпространение и заедно с другите противоепидемични мерки разписани в борбата с инфлуенцата по птиците, формират целостта на мерките по контрола на заболяването.

При едновременно спиране работата на всички ферми се прекратяват и технологичните връзки между тях с транспорта на живи животни и птичи продукти, фуражи, екарисажни коли, чиито транспортни връзки са свързани с повишен риск от разпространение на заразата. Според метода, след спирането на фермите, месец по-късно за 21 дни спира работата и на птицекланицата, за да се прекъсне епидемичната верига. 

През месец май 2022 г., още преди да бъдат приложени санитарните периоди, с нова заповед на изпълнителния директор на БАБХ, се отменя едновременното спиране на работата на фермите за патици на територията на страната, като се дава възможност всяка ферма индивидуално да определя времето на санитарния период, което облекчава фермерите като им дава свобода за съобразяване с технологичния цикъл. 

„С това обаче основната цел да се прекъсне епидемиологичната верига на предаване на Инфлуенца А по птиците на територията на страната и да се изключат кланиците като евентуален фактор за разпространение вече няма да може да бъде постигната. Санитарните периоди биха продължили да имат своето противоепидемично значение единствено на локано ниво за конкретната ферма, с което се губи комплексния подход, заключават от ЦОРХВ.

Експертите препоръчват да се върне отново едновременното въвеждане на санитарен период за фермите в страната или най-малкото на областен, регионален или друг териториален принцип. Така ще се добави още един елемент в пъзела на прекъсване разпространението на Инфлуенца А по птиците поне в рамките на една област или регион, особено за тези области, в които има голяма гъстота на птицевъдните ферми. 

Вижте целият доклад тук.