Комисията прие днес нов регламент относно минималната помощ (помощ De minimis) в сектора на първичното селскостопанско производство. Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Дачиан Чолош заяви: „Този нов регламент ще позволи на държавите членки да разполагат с по-голяма гъвкавост при предоставянето на помощи, по-специално при необходимост от спешна намеса, без това да води до нарушаване на конкуренцията, а на Комисията — да опрости обработката на националните помощи в селскостопанския сектор“.

 

Досега, по силата на Регламент (ЕО) № 1535/2007 , се считаше, че помощта, която не надвишава 7 500 евро на бенефициер за период от три бюджетни години, нито определения за всяка държава членка таван от 0,75% от стойността на селскостопанското производство, не нарушава или не застрашава конкуренцията. С новия регламент, който ще се прилага от 1 януари 2014 г., сумата на бенефициер се увеличава на 15 000 евро за период от три бюджетни години, а таванът за всяка държава членка — на 1% от стойността на селскостопанското производство. Освен това се определят по-изчерпателно видовете помощ, попадащи в обхвата на регламента.

 

Контекст

Конкуренцията е един от основните двигатели на растежа, а поддържането на система на свободна и ненарушавана конкуренция е един от основните принципи на Европейския съюз (ЕС). С политиката на ЕС в областта на държавната помощ се цели да се гарантира свободна конкуренция, ефективно разпределение на ресурсите и единство на европейския пазар като същевременно се спазват поетите от Съюза международни ангажименти. Предоставянето на държавни помощи в селскостопанския сектор се ръководи от три различни принципа:

►спазване на основните принципи на политиката в областта на конкуренцията;

►съгласуваност с общите политики на Съюза в областта на селското стопанство и на развитието на селските райони;

►съвместимост с международните ангажименти на Съюза, и по-специално със Споразумението за селското стопанство на СТО.

 

Тези различни принципи са намерили израз в правни инструменти, приложими единствено в селскостопанския сектор:

Насоки на Общността за държавните помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007—2013 г.;

Регламент относно груповото освобождаване в селскостопанския сектор;

Специфична за селскостопанския сектор държавна помощ, предвидена в регламента относно формулярите за уведомление [част III, точка 12, букви а)—у) от приложение І към Регламент (ЕО) № 794/2004 ];

Регламент относно помощите de minimis в селскостопанския сектор.

 

Срокът на действие на тези актове изтича на 31 декември 2013 г. и понастоящем те се преразглеждат в рамките на инициативата на Комисията да се модернизира държавната помощ и с оглед на новите правила, които ще се прилагат в областта на селското стопанство и развитието на селските райони съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014 - 2020 г.

 

През 2013 г. Комисията организира обществена консултация във връзка с преразглеждането на правилата относно държавната помощ, което позволи на всички заинтересовани страни да се произнесат по необходимите промени и да коментират проекта на новия регламент относно груповото освобождаване в селскостопанския сектор.

 

Този нов регламент обаче, както и новите насоки все още няма да са влезли в сила в началото на 2014 г. През ноември 2013 г. чрез съобщение Комисията продължи срока на прилагане на действащия понастоящем регламент относно освобождаването в селскостопанския сектор и на насоките до 30 юни 2014 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!