Колегията на европейските комисари прие днес насоките на Европейската комисия (ЕК) за опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Основните цели остават подкрепата за земеделските стопани и развитието на устойчиво и „зелено“ селско стопанство. 
 
 
Документът, озаглавен "Бъдещето на селското стопанство и прехраната", поема инициативата да се укрепят правомощията на страните-членки да избират и разпределят средствата на ОСП, за да бъдат постигнати амбициозни общи цели в областта на околната среда, изменението на климата и устойчивостта
 
„Общата селскостопанска политика е с нас от 1962 г. насам. От една страна, трябва да гарантираме, че тя продължава да предоставя на потребителите здравословна и висококачествена храна, като същевременно създава работни места и растеж в селските райони. От друга страна тя трябва да се развива успоредно с другите политики“, заяви Юрки Катайнен, вицепрезидент по въпросите на заетостта, растежа и заетостта.
 
 
"Съобщението, публикувано днес, гарантира увереност, че ОСП ще постигне нови и възникващи цели като насърчаване на интелигентен и устойчив селскостопански сектор, укрепване на опазването на околната среда и действията в областта на климата и укрепването на социално-икономическата структура в селските райони ", каза Фил Хоган , комисар по земеделието и развитието на селските райони.
 
Сегашната двустълбова структура ще бъде запазена, но предвиденият по-прост и по-гъвкав подход ще включва конкретни мерки за постигане на договорените цели на равнище ЕС. Всяка страна от ЕС ще разработи собствен стратегически план, който ще бъде одобрен от Комисията, в който ще посочи как планира да постигне целите. 
 
Опростените правила и по-гъвкавият подход ще гарантират, че с ОСП се постигат реални резултати — подпомагат се земеделските стопани и се насърчава устойчивото развитие на селското стопанство в ЕС.
 
 
Изменението в климата също продължава да оказва влияние върху селското стопанство и производството на храни. Бъдещата ОСП трябва да постави по-амбициозни цели по отношение на ефективното използване на ресурсите, грижата за околната среда и действията в областта на климата. Освен това своето място заемат традиционно иновациите, използването на модерни технологии и управлението на риска.
 
Законодателни предложения за изпълнение на набелязаните целите ще бъдат представени от Европейската комисия преди лятото на 2018 г., въз основа на предложението за многогодишната финансова рамка.