Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) ревизира оценката си на риска от генетично модифицираната (ГМ) царевица 59122, след допълнителна информация, според която е открито несъответствие в данните, предоставени от вносителя. Заради несъответствието не могат да бъдат направени окончателни заключения относно безопасността на генетично-модифицираната царевица 59122 по отношение на нейните потенциални неблагоприятни ефекти върху определени организми (включително пчели и калинки) и върху околната среда като цяло.

 

EFSA препоръчва да бъдат предоставени липсващите данни, за да бъде завършена цялостната оценка на риска за околната среда. През март 2013 г. EFSA даде научно становище за ГМ царевицата 59122, в което се акцентира върху това, че тя е разработена, за да защити растенията от ларвите на кореновия червей, които увреждат сериозно кореновата система на растенията, с които се хранят. Експертна група по ГМО излезе със заключение, че генетично-модифицираната царевица 59122 не представлява риск за човешкото здраве и за здравето на животните.

 

Въпреки това, скоро след публикуването на становището като част от цялостен непрекъснат процес EFSA установи разминаване в данните, предоставени от заявителя, за да подкрепят изводите по отношение на влиянието на царевица 59122 върху пчели и калинки. Експертната група по ГМО преразгледа предишното си становище и обяви, че не може да се направи заключение по тези два елемента и затова и препоръчва на вносителя да предостави необходимите допълнителни данни, на базата на които оценката на риска за околната среда да бъде напълно завършена.

 

Уточнението е, че установените непълноти в данните, водещи до неяснота в оценката на риска за околната среда, са специфични и се отнасят само за ГМ царевица 59122, не и за други ГМ царевици GM, осигуряващи защита срещу вредни насекоми като MON810, Bt11, 1507 и MON88017.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!