Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура на ПРСР 2014-2020 в Държавен вестник (ДВ) (бр. 70 от 9 септември 2016 г.). Наредбата влиза в сила от обнародването ѝ в ДВ.
 
Всички изменения и допълнения вижте тук:
 
§ 1. В чл. 6, т. 4 накрая се добавя "или за които чрез прединвестиционно проучване е доказано, че са с под 2000 е.ж.;".
 
§ 2. В чл. 11, ал. 6 думите "или ЮЛНЦ" се заличават.
 
§ 3. В чл. 19, ал. 1 думите "подаване на заявление за подпомагане" се заменят със "сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ".
 
§ 4. В чл. 20 се създава ал. 6:
 
"(6) Проекти за дейности по чл. 4, т. 3 са допустими за подпомагане за агломерации с под 2000 е.ж., които не са посочени в приложение № 3, ако съответствието с условието е доказано с прединвестиционно проучване."
 
§ 5. В чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 числото "10" се заменя с цифрата "9".
 
§ 6. В допълнителната разпоредба в § 1 т. 12 се изменя така:
 
"12. "Минимална помощ" е помощта по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за държавните помощи."
 
§ 7. В приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 "Заявление за кандидатстване" се правят следните изменения и допълнения:
 
1. В раздел III. "Придружаващи общи документи":
а) на редове 22 и 23 числото "10" се заменя с цифрата "9";
б) създава се ред 46:
 
"46. Решение на компетентния орган на ВиК оператора за кандидатстване по реда на тази наредба."
 
2. В раздел IV. "Придружаващи специфични документи":
а) в подраздел "За дейностите по чл. 4, т. 1 и 2 - строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях:" на ред 1 думите "подаване на заявление за плащане или датата на завършване на дейностите" се заменят със "сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ";
б) в подраздел "За дейности по чл. 4, т. 3 - изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони:" се създава ред 8:
 
"8. Прединвестиционно проучване (изисква се за проекти за агломерации, които не са посочени в приложение № 3)."