Развитие на селскостопански продукти и създаване на преработвателни предприятия, привличане на инвеститори, внедряване на иновации и подобряване на инфраструктурата са сред основните фактори, които могат да подобрят живота в община Шабла.

Предложение: Таванът на проектите по мярка 4.2 да бъде до 3 000 000 евро

Кои са най-сериозните проблеми на най-североизточния район на страната и какви са стъпките за решаването им са въпросите, залегнали в анкета. Запитването стартира сега и е отправено до жителите на крайморската община. Всички отговори ще бъдат включени в разработването на План за интегрирано развитие на община Шабла 2021-2027 г.

Анкетата е публикувана на сайта на общината. В нея всеки може да посочи отговори на 18 въпроса, в които да уточни кои сектори са най-уязвими, имат нужда от промяна и съответно каква да бъде тя.

Сред проблемите, върху които общинското ръководство трябва да работи през следващите години, са сезонната зависимост на местните производства, липсата или недостатъчното развитие на високотехнологични и иновативни производства, отдалеченост от основни пътни артерии за износ на продукция, остаряла или амортизирана производствена база на предприятията, липсата или лошото състояние на логистичната бизнес инфраструктура. 

Общинското ръководство държи мнението на жителите на Шабла и населените места да бъде включено при разработването на Плана за интегрирано развитие за следващите 7 години. Целта е не само да се преодолеят последствията от тежката и суха 2020 г., но и да се заложат основите на стабилно развитие на общината. 
Изминалата стопанска година беше катастрофална за региона. Сушата почти унищожи добивите от основните полски култури. В много от кооперациите и частните стопанства са пропаднали до 85 % от посевите. Пагубното засушаване рефлектира върху финансовата стабилност и приходите в крайморската община.