Общата селскостопанска политика (ОСП) не постигна своите цели за социална и екологична устойчивост. Това става ясно от доклада на неправителствените организации BirdLife и EEB, съвместно с политическите групи на EFA и социалдемократите в Европейския парламент.
 
 
Според авторите на изследването социално-икономическата ефективност на ОСП, с близо 60 милиарда евро изразходвани годишно, не дава желаните резултати. В изследването се посочва, че броят на фермите продължава да намалява. 
 
Документът отбелязва още, че 32% от усвоените средства отиват в 1,5% от производителите. Основна критика в доклада е, че ОСП не подкрепя достатъчно малките земеделски стопанства и няма индикации, че директните плащания са насочени към фермерите, които най-много се нуждаят от тях. 
 
Изтъкват се още и екологичните недостатъци на ОСП. Според проучването най-голямата инвестиция е посветена на най-неефективните мерки, що се касае за биологичното разнообразие. Целевите инструменти, като агроекологичните и агроклиматичните мерки от Втори стълб, са успешни на местно и регионално равнище, но са критикувани на ниво ЕС.