В срок до 25 април фермерите, които отглеждат охлюви, трябва да декларират наличните количества в Регионалните екоинспекции, съобщава РИОСВ – Пловдив. 
 
Крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2016 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи мекотели за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.
 
Съгласно заповед от 9 април 2004 г. на министъра на околната среда и водите, пунктовете трябва да бъдат оборудвани с хладилно помещение, калибровъчно сито с диаметър на отворите 28 мм, какъвто е минималният размер на събираните и изкупувани охлюви, и подходящ амбалаж за съхранение и транспортиране. Отговорниците на пунктовете са задължени да връщат незабавно в природата предадените маломерни охлюви.
 
До 5 юли износителите са длъжни писмено да заявят в екоинспекцията всички количества изкупени охлюви, които не са изнесени в периода от 10 май до 30 юни, както и мястото на съхранението им.
 
Експерти на РИОСВ – Пловдив ще извършат проверки дали не се събират и изкупуват маломерни охлюви, както и дали изкупвателните пунктове отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. При установяване на нарушения съгласно чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие ще бъдат налагани санкции. За физическите лица глобите са в размер от 100 до 1000, а за юридическите – от 200 до 5000 лв.