Днес 31 юли (петък) изтича срокът, в който собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година. 
[news]
 
Всеки собственик подава декларация в Общинска служба „Земеделие”. В нея посочва формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.  
 
Всеки ползвател може да подаде заявление за участие в споразумение по чл.37В от ЗСПЗЗ с приложен опис на имота за участие в масиви за ползване.
 
Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”. 

Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ

Електронен формат на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ

Електронен формат на заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ

Споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!