Държавен фонд „Земеделие” изплати субсидии в размер на близо 1 348  311  лв. по два проекта от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. по мярка 2.1 "Производствени инвестиции в аквакултурата”. Безвъзмездната финансова помощ е за „Реконструкция на недействащо рибовъдно стопанство в гр. Левски - Местност „Шаварна“ и „Реконструкция и модернизация на язовир Кюлевча”. 
 
Мярката е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Субсидията е до 60 % от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% национално доплащане от държавния бюджет.
Разплащателната агенция изплати и средства в размер на 194 538 лв.  на община Тутракан по мярка 4.1 „Развитие на Рибарските oбласти” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Проектът на общината е за “Благоустрояване на Крайдунавски парк в гр.Тутракан”. 
 
По мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” бяха преведени субсидии за близо 259 391 лв. на двама бенефициенти за:  „Добавяне на стойност към продуктите от аквакултура чрез оптимизиране на процесите и установяване на хранителни стойности и съдържание на витамини и минерали в основни пъстървови продукти” и „Ремонт и реконструкция на почивна станция „Изток”.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!