При изчисляване на плащанията, свързани с подпомагането по мярка 10 „Агроекология и клим“ и мярка 11 „Биологично земеделие“, държавите членки ще приспадат сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките. Това гласи проект на наредба за изменение на двете мерки, публикувани за обществено обсъждане до 17 февруари 2019 г.
 
 
В проекта и при двете мерки е отбелязано, че считано от 1 януари 2018 г. са в сила изменения на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Това означава, че промените предвиждат диференциация на размера на ежегодните плащания за някои направления от мярка 10 и 11, с цел избягване риска от двойно финансиране, като се уточнява и времевият период – преди и след 1 януари 2018 г.  
 
Според мотивите на проектонаредбата, по този начин ще се създаде яснота по отношение на размера на плащанията по заявления, подадени след 2018 г. В тази насока е от значение да се отбележи, че се касае до плащания, които към настоящия момент не са извършени. Отделно следва да се отбележи, че промяната в размера на годишните плащания е представена и одобрена от Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 
Друга основна част от предложените изменения и допълнения са свързани с получени бележки от ДФЗ-РА, които касаят прилагането на мярката. В тази връзка се прецизират текстове относно прекратяването на ангажименти от ДФЗ-РА, начина на възстановяване на средства при прекратяване на ангажименти, с цел избягване на различно тълкуване и начина, по който ДФЗ-РА изчислява процентното съотношение при географски припокривания. Отделно се внася по-голяма яснота при прехвърляне на ангажимент, както и се прецизират сроковете за преминаване на обучение.  
 
Измененията при мярка 10 са малко повече. Предвижда се с проекта да се измени и срока за изпращане на уведомителни писма за одобрение или неодобрение за участие в мярката от ДФЗ-РА, като същият е съобразен със срока за оттегляне на заявлението за подпомагане. Предвид информация от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, че пипер сорт „Ивайловска капия“ е заличен от списъка на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство, се заличава и реда „Ивайловска капия“.